Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
08 Декември 2022 15:52 101.150 1.000 (1.00%)

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ (FAMB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   28 15 15 17 26  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   15 4 5 6 20  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   12 10 9 11 5  
5. Разходи за осигуровки   1 1 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   421 337 324 296 47  
1. Разходи за лихви   420 337 323 296 47  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 1 - 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   449 352 339 313 73  
В. Печалба от дейността   80 69 93 39 340  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   449 352 339 313 73  
Д. Печалба преди облагане с данъци   80 69 93 39 340  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   80 69 93 39 340  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   80 69 93 39 340  
Всичко (Г+ V + Е):   529 421 432 352 413  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 -1 1 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   -1 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   529 422 431 352 413  
1. Приходи от лихви   317 388 295 309 51  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   212 184 28 362  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   0 -150 108 43  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   529 421 432 352 413  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   529 421 432 352 413  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   529 421 432 352 413