Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 24 Септември 2022
 
26 Май 2022 16:18 100.150 0.050 (0.05%)

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ (FAMB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   15 17 26 7  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   5 6 20 3  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   9 11 5 4  
5. Разходи за осигуровки   1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   324 296 47 0  
1. Разходи за лихви   323 296 47  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 - 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   339 313 73 7  
В. Печалба от дейността   93 39 340 1  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   339 313 73 7  
Д. Печалба преди облагане с данъци   93 39 340 1  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   93 39 340 1  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   93 39 340 1  
Всичко (Г+ V + Е):   432 352 413 8  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   431 352 413 8  
1. Приходи от лихви   295 309 51 8  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   28 362 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   108 43  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   432 352 413 8  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   432 352 413 8  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   432 352 413 8