Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
28 Май 2024 16:30 4.500 0.000 (0.00%)

Етропал АД (ETR / 5EO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 014 3 397 2 488 2 685 1 801  
1. Разходи за материали   2 017 2 240 2 027 839 653  
2. Разходи за външни услуги   110 194 -646 799 153  
3. Разходи за амортизации   220 222 220 216 214  
4. Разходи за възнаграждения   526 512 366 403 331  
5. Разходи за осигуровки   81 86 71 66 60  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   87 71 187 497 349  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -112 -89 158 -160 2  
8. Други, в т.ч.:   85 161 105 25 39  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   87 100 90 91 92  
1. Разходи за лихви   83 93 89 88 86  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   - 4 0 1 1  
4. Други   4 3 1 2 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 101 3 497 2 578 2 776 1 893  
В. Печалба от дейността   143 0 145 387 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   3 101 3 497 2 578 2 776 1 893  
Д. Печалба преди облагане с данъци   143 0 145 387 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   143 0 145 387 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   143 0 145 387 0  
Всичко (Г+ V + Е):   3 244 3 292 2 723 3 007 1 893  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   3 228 3 239 2 721 3 163 1 737  
1. Продукция   2 947 2 889 2 226 2 383 936  
2. Стоки   20 17 7 496 403  
3. Услуги   230 280 181 235 333  
4. Други   31 53 307 49 65  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   16 53 2 0 0  
1. Приходи от лихви   53 2  
2. Приходи от дивиденти   16  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 244 3 292 2 723 3 163 1 737  
В. Загуба от дейността   0 205 0 0 156  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 244 3 292 2 723 3 163 1 737  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 205 0 0 156  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 205 0 0 156  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 205 0 0 156  
Всичко (Г + E):   3 244 3 292 2 723 3 007 1 893