Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
23 Юни 2022 16:21 55.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   208 305 173 194 171  
1. Разходи за материали   4 6 5 5 3  
2. Разходи за външни услуги   67 93 50 50 43  
3. Разходи за амортизации   3 3 4 4 4  
4. Разходи за възнаграждения   51 57 52 56 50  
5. Разходи за осигуровки   9 9 9 9 9  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   34 90 12 28 22  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   40 47 41 42 40  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   2 402 3 2 3  
1. Разходи за лихви   2 402 3 2 2  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   - 0 0 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   210 707 176 196 174  
В. Печалба от дейността   215 0 211 225 223  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   210 707 176 196 174  
Д. Печалба преди облагане с данъци   215 0 211 225 223  
V. Разходи за данъци   0 41 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   41  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   215 0 211 225 223  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   215 0 211 225 223  
Всичко (Г+ V + Е):   425 507 387 421 397  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   253 332 211 249 231  
1. Продукция    
2. Стоки   23 105 14 36 25  
3. Услуги   159 161 137 153 150  
4. Други   71 66 60 60 56  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   172 175 176 172 166  
1. Приходи от лихви   172 175 176 172 166  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   425 507 387 421 397  
В. Загуба от дейността   0 200 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   425 507 387 421 397  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 200 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 241 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 241 0 0 0  
Всичко (Г + E):   425 507 387 421 397