Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Януари 2022
 
14 Януари 2022 16:00 55.000 2.000 (3.77%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   173 194 171 404 184  
1. Разходи за материали   5 5 3 7 5  
2. Разходи за външни услуги   50 50 43 102 60  
3. Разходи за амортизации   4 4 4 4 4  
4. Разходи за възнаграждения   52 56 50 53 51  
5. Разходи за осигуровки   9 9 9 9 9  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   12 28 22 65 15  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   41 42 40 164 40  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   3 2 3 490 6  
1. Разходи за лихви   3 2 2 485 5  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 1 5 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   176 196 174 894 190  
В. Печалба от дейността   211 225 223 0 234  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   176 196 174 894 190  
Д. Печалба преди облагане с данъци   211 225 223 0 234  
V. Разходи за данъци   0 0 0 58 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   58  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   211 225 223 0 234  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   211 225 223 0 234  
Всичко (Г+ V + Е):   387 421 397 839 424  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   211 249 231 304 255  
1. Продукция    
2. Стоки   14 36 25 76 22  
3. Услуги   137 153 150 168 176  
4. Други   60 60 56 60 57  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   176 172 166 535 169  
1. Приходи от лихви   176 172 166 170 169  
2. Приходи от дивиденти   35  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   330  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   387 421 397 839 424  
В. Загуба от дейността   0 0 0 55 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   387 421 397 839 424  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 55 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 113 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 113 0  
Всичко (Г + E):   387 421 397 839 424