Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 30 Юли 2021
 
29 Юли 2021 14:58 52.500 0.500 (0.96%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   194 171 404 184 201  
1. Разходи за материали   5 3 7 5 3  
2. Разходи за външни услуги   50 43 102 60 66  
3. Разходи за амортизации   4 4 4 4 4  
4. Разходи за възнаграждения   56 50 53 51 51  
5. Разходи за осигуровки   9 9 9 9 9  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   28 22 65 15 24  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   42 40 164 40 44  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   2 3 490 6 0  
1. Разходи за лихви   2 2 485 5  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 1 5 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   196 174 894 190 201  
В. Печалба от дейността   225 223 0 234 215  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   196 174 894 190 201  
Д. Печалба преди облагане с данъци   225 223 0 234 215  
V. Разходи за данъци   0 0 58 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   58  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   225 223 0 234 215  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   225 223 0 234 215  
Всичко (Г+ V + Е):   421 397 839 424 416  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   249 231 304 255 249  
1. Продукция    
2. Стоки   36 25 76 22 29  
3. Услуги   153 150 168 176 161  
4. Други   60 56 60 57 59  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   172 166 535 169 167  
1. Приходи от лихви   172 166 170 169 167  
2. Приходи от дивиденти   35  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   330  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   421 397 839 424 416  
В. Загуба от дейността   0 0 55 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   421 397 839 424 416  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 55 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 113 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 113 0 0  
Всичко (Г + E):   421 397 839 424 416