Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
27 Май 2024 14:31 2.080 0.000 (0.00%)

ЕМКА АД (EMKA / 57E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   35 826 36 047 40 895 37 544 34 999  
1. Разходи за материали   30 630 32 119 37 276 34 368 30 142  
2. Разходи за външни услуги   1 331 1 243 1 209 1 032 1 172  
3. Разходи за амортизации   518 505 546 580 590  
4. Разходи за възнаграждения   1 873 1 706 1 933 1 651 1 671  
5. Разходи за осигуровки   340 315 348 296 298  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   61 107 57 75 56  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   825 -133 -669 -526 656  
8. Други, в т.ч.:   248 185 195 68 414  
обезценка на активи   0  
провизии   261  
II. Финансови разходи   23 13 19 11 9  
1. Разходи за лихви   23 12 18 11 9  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 1 0 0  
4. Други   0 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   35 849 36 060 40 914 37 555 35 008  
В. Печалба от дейността   2 934 2 857 3 852 3 483 1 120  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   35 849 36 060 40 914 37 555 35 008  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 934 2 857 3 852 3 483 1 120  
V. Разходи за данъци   1 312 0 0 0 724  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 312 803  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -79  
3. Други   0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 622 2 857 3 852 3 483 396  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 622 2 857 3 852 3 483 396  
Всичко (Г+ V + Е):   38 783 38 917 44 766 41 038 36 128  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   38 783 38 766 44 766 41 038 36 129  
1. Продукция   37 836 37 120 43 733 39 962 35 266  
2. Стоки   31 59 28 39 23  
3. Услуги   66 21 16 11 15  
4. Други   850 1 566 989 1 026 825  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0  
III. Финансови приходи   0 151 0 0 -1  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 151 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 -1  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   38 783 38 917 44 766 41 038 36 128  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   38 783 38 917 44 766 41 038 36 128  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   38 783 38 917 44 766 41 038 36 128