Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
17 Февруари 2023 13:49 101.700 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSPB / BSPB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   319 406 169 742 285  
1. Разходи за материали   15 9 11 8 21  
2. Разходи за външни услуги   24 40 31 46 145  
3. Разходи за амортизации   18 26 25 25 25  
4. Разходи за възнаграждения   26 28 24 27 24  
5. Разходи за осигуровки   6 3 5 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   154 228  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   76 72 73 631 65  
обезценка на активи   1 1 2 458  
провизии    
II. Финансови разходи   561 568 580 621 359  
1. Разходи за лихви   542 538 563 601 340  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   19 30 17 20 19  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   880 974 749 1 363 644  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 2 602  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   880 974 749 1 363 644  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 2 602  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 2 602  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 2 602  
Всичко (Г+ V + Е):   880 974 749 120 3 246  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   259 290 352 120 53  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   41 34 44 39 46  
4. Други   218 256 308 81 7  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 3 193  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 3 193  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   259 290 352 120 3 246  
В. Загуба от дейността   621 684 397 1 243 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   259 290 352 120 3 246  
Д. Загуба преди облагане с данъци   621 684 397 1 243 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   621 684 397 1 243 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   621 684 397 1 243 0  
Всичко (Г + E):   880 974 749 120 3 246