Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Октомври 2022
 
25 Май 2022 14:34 100.200 0.100 (0.10%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSPB / BSPB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   235 221 363 130 254  
1. Разходи за материали   17 18 14 13 17  
2. Разходи за външни услуги   106 82 118 30 34  
3. Разходи за амортизации   25 25 25 25 25  
4. Разходи за възнаграждения   21 17 20 19 18  
5. Разходи за осигуровки   4 3 4 4 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   62 76 182 39 157  
обезценка на активи   -13 13  
провизии    
II. Финансови разходи   355 347 391 305 311  
1. Разходи за лихви   337 330 388 278 277  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   18 17 3 27 34  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   590 568 754 435 565  
В. Печалба от дейността   2 025 0 1 737 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   590 568 754 435 565  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 025 0 1 737 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 025 0 1 737 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 025 0 1 737 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 067 568 1 073 435 565  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   115 20 80 8 12  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   31 20 2 1 1  
4. Други   84 - 78 7 11  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   2 500 0 2 411 0 0  
1. Приходи от лихви   0 0 0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 500 2 411 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 615 20 2 491 8 12  
В. Загуба от дейността   0 548 0 427 553  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 615 20 2 491 8 12  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 548 0 427 553  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 548 0 427 553  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 548 0 427 553  
Всичко (Г + E):   2 067 568 1 073 435 565