Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Август 2022
 
18 Август 2022 16:26 9.900 0.050 (0.50%)

Българска фондова борса АД (BSE / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 078 946 1 331 883 846  
1. Разходи за материали   10 11 12 20 7  
2. Разходи за външни услуги   482 454 636 418 363  
3. Разходи за амортизации   72 69 62 64 62  
4. Разходи за възнаграждения   374 356 496 327 351  
5. Разходи за осигуровки   57 44 49 42 45  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   83 12 76 12 18  
обезценка на активи   -  
провизии    
II. Финансови разходи   0 7 0 0 1  
1. Разходи за лихви   - 1 -1 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 7 -1 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 078 953 1 331 883 847  
В. Печалба от дейността   0 0 5 054 0 5 064  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 078 953 1 331 883 847  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 5 054 0 5 064  
V. Разходи за данъци   0 0 -5 1 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -5 1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 5 059 0 5 064  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 5 059 0 5 064  
Всичко (Г+ V + Е):   1 078 953 6 385 660 5 723  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   819 858 1 159 645 684  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   757 793 1 032 634 647  
4. Други   62 65 127 11 37  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   15 14 5 226 15 5 227  
1. Приходи от лихви   15 14 17 15 16  
2. Приходи от дивиденти   5 209 0 5 211  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   834 872 6 385 660 5 911  
В. Загуба от дейността   244 81 0 223 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   834 872 6 385 660 5 911  
Д. Загуба преди облагане с данъци   244 81 0 223 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   244 81 0 224 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   244 81 0 224 0  
Всичко (Г + E):   1 078 953 6 385 660 5 723