Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Януари 2021
 
20 Януари 2021 11:00 4.640 0.020 (0.43%)

Българска фондова борса АД (BSO / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   813 691 671 1 386 660  
1. Разходи за материали   18 4 5 11 4  
2. Разходи за външни услуги   368 273 258 327 309  
3. Разходи за амортизации   54 53 51 45 34  
4. Разходи за възнаграждения   316 306 296 298 259  
5. Разходи за осигуровки   48 47 46 100 43  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   9 8 15 605 11  
обезценка на активи   607  
провизии    
II. Финансови разходи   0 0 1 1 8  
1. Разходи за лихви   -1 1 - 1 8  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 -1 1 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   813 691 672 1 387 668  
В. Печалба от дейността   0 2 002 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   813 691 672 1 387 668  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 2 002 0 0 0  
V. Разходи за данъци   1 0 0 -41 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   1 -41 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 2 002 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 2 002 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   430 2 470 672 503 410  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   425 470 430 486 396  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   414 459 419 509 384  
4. Други   11 11 11 -23 12  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   5 2 223 19 17 14  
1. Приходи от лихви   5 21 19 17 14  
2. Приходи от дивиденти   2 202 0 1 726  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -2 202 2 202 0 0 -1 726  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   430 2 693 449 503 410  
В. Загуба от дейността   383 0 223 884 258  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   430 2 693 449 503 410  
Д. Загуба преди облагане с данъци   383 0 223 884 258  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   384 0 223 843 258  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   384 0 223 843 258  
Всичко (Г + E):   430 2 470 672 503 410