Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
11 Декември 2023 16:21 11.000 0.100 (0.90%)

Българска фондова борса АД (BSE / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 066 1 090 1 058 1 277 1 024  
1. Разходи за материали   6 10 13 8 14  
2. Разходи за външни услуги   506 509 490 532 468  
3. Разходи за амортизации   81 81 80 78 75  
4. Разходи за възнаграждения   402 385 394 525 368  
5. Разходи за осигуровки   58 59 56 61 56  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   13 46 25 73 43  
обезценка на активи   -  
провизии    
II. Финансови разходи   1 0 0 1 2  
1. Разходи за лихви   1 - -1 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   - 2 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 067 1 090 1 058 1 278 1 026  
В. Печалба от дейността   706 537 419 0 7 521  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 067 1 090 1 058 1 278 1 026  
Д. Печалба преди облагане с данъци   706 537 419 0 7 521  
V. Разходи за данъци   0 0 0 -4 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -4  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   706 537 419 0 7 521  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   706 537 419 0 7 521  
Всичко (Г+ V + Е):   1 773 1 627 1 477 947 8 222  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 040 896 753 936 751  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   980 832 690 853 685  
4. Други   60 64 63 83 66  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   733 731 724 11 7 796  
1. Приходи от лихви   20 20 14 11 12  
2. Приходи от дивиденти   713 711 710 0 7 784  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 773 1 627 1 477 947 8 547  
В. Загуба от дейността   0 0 0 331 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 773 1 627 1 477 947 8 547  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 331 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 327 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 327 0  
Всичко (Г + E):   1 773 1 627 1 477 947 8 222