Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
12 Юни 2024 13:06 0.480 0.016 (3.23%)

Билборд АД (BBRD / 5BP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2018 6/2018 3/2018 12/2017 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 265 1 837 1 879 1 690 2 459  
1. Разходи за материали   1 031 756 882 626 926  
2. Разходи за външни услуги   428 434 318 417 685  
3. Разходи за амортизации   265 295 296 295 282  
4. Разходи за възнаграждения   286 285 249 252 236  
5. Разходи за осигуровки   48 48 41 42 39  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   185 0 85 51 69  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   22 19 8 7 222  
обезценка на активи   205  
провизии    
II. Финансови разходи   130 91 96 69 137  
1. Разходи за лихви   106 78 85 60 124  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   4 0 0 1 1  
4. Други   20 13 11 8 12  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 395 1 928 1 975 1 759 2 596  
В. Печалба от дейността   0 112 203 195 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 395 1 928 1 975 1 759 2 596  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 112 203 195 0  
V. Разходи за данъци   8 0 0 0 29  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   33 22  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -25 7  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 112 203 195 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 112 203 195 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 223 2 040 2 178 1 954 2 573  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 177 1 995 2 007 1 909 2 527  
1. Продукция   2 100 1 951 1 888 1 796 2 464  
2. Стоки   39 0 38 51 25  
3. Услуги   17 43 41 20 14  
4. Други   21 1 40 42 24  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   46 45 171 45 46  
1. Приходи от лихви   46 45 45 45 46  
2. Приходи от дивиденти   0 0 126 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 223 2 040 2 178 1 954 2 573  
В. Загуба от дейността   172 0 0 0 23  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 223 2 040 2 178 1 954 2 573  
Д. Загуба преди облагане с данъци   172 0 0 0 23  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   180 0 0 0 52  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   180 0 0 0 52  
Всичко (Г + E):   2 223 2 040 2 178 1 954 2 573