Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 18 Юни 2024
 
08 Февруари 2024 10:49 43.000 0.000 (0.00%)

ХипоКредит АД (9RTD / BHCB5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2016 9/2016 6/2016 3/2016 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   161 115 110 92 231  
1. Разходи за материали   2 1 3 0 1  
2. Разходи за външни услуги   73 42 40 24 66  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   76 66 60 59 60  
5. Разходи за осигуровки   8 6 6 6 6  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - 0 0 0 96  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   2 0 1 3 2  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   189 194 657 379 383  
1. Разходи за лихви   188 193 247 379 382  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 410 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   350 309 767 471 614  
В. Печалба от дейността   4 0 0 347 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   350 309 767 471 614  
Д. Печалба преди облагане с данъци   4 0 0 347 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 0 0 347 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 0 0 347 0  
Всичко (Г+ V + Е):   354 309 633 605 614  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 2 2 16 91  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   2 1 2 12 3  
4. Други   - 1 0 4 88  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   352 126 229 802 310  
1. Приходи от лихви   205 125 228 404 272  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   137 0 0 397  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   10 1 1 1 38  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   354 128 231 818 401  
В. Загуба от дейността   0 181 536 0 213  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   354 128 231 818 401  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 181 536 0 213  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 181 536 0 213  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 181 536 0 213  
Всичко (Г + E):   354 309 633 605 614