Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 29 Февруари 2024
 
Спряна от търговия на 10.08.2010.

Уеб финанс холдинг АД (9M7A / BFINC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   302 175 103 108 1 143  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   123 79 73 70 208  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   22 20 20 20 20  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 2 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   155 74 8 16 912  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   622 509 508 497 761  
1. Разходи за лихви   570 490 489 450 595  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 0 3 2 2  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   51 19 16 45 164  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   924 684 611 605 1 904  
В. Печалба от дейността   0 1 103 0 410 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   924 684 611 605 1 904  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 103 0 410 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 -128  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -128  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 103 0 410 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 1 103 0 410 0  
Всичко (Г+ V + Е):   524 1 787 313 1 015 1 461  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   340 0 31 1 320  
1. Продукция   -1 1  
2. Стоки    
3. Услуги   301 0 32 320  
4. Други   39  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   184 1 787 282 1 014 1 141  
1. Приходи от лихви   59 73 60 55 73  
2. Приходи от дивиденти   0 998 210 950 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   76 716 12 9 251  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   49 5  
5. Други   812  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   524 1 787 313 1 015 1 461  
В. Загуба от дейността   400 0 298 0 443  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   524 1 787 313 1 015 1 461  
Д. Загуба преди облагане с данъци   400 0 298 0 443  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   400 0 298 0 315  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   400 0 298 0 315  
Всичко (Г + E):   524 1 787 313 1 015 1 461