Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
Спряна от търговия на 10.08.2010.

Уеб финанс холдинг АД (9M7A / BFINC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   80 617 101 53 92  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   28 457 73 15 55  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   20 21 25 25 25  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 1 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   30 137 1 12 10  
обезценка на активи   30  
провизии    
II. Финансови разходи   563 1 317 609 722 458  
1. Разходи за лихви   526 634 624 700 430  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 -  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   37 682 -15 22 28  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   643 1 934 710 775 550  
В. Печалба от дейността   138 252 11 0 547  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   643 1 934 710 775 550  
Д. Печалба преди облагане с данъци   138 252 11 0 547  
V. Разходи за данъци   0 -25 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -25  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   138 277 11 0 547  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   138 277 11 0 547  
Всичко (Г+ V + Е):   781 2 186 721 236 1 097  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 369 146 0 6  
1. Продукция    
2. Стоки   30  
3. Услуги   - 316 1 0 6  
4. Други   23 145  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   781 1 817 575 236 1 091  
1. Приходи от лихви   159 183 219 143 112  
2. Приходи от дивиденти   - 0 0 0 959  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   622 1 606 356 93 20  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   28 -  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   781 2 186 721 236 1 097  
В. Загуба от дейността   0 0 0 539 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   781 2 186 721 236 1 097  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 539 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 539 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 539 0  
Всичко (Г + E):   781 2 186 721 236 1 097