Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Октомври 2021
 
Спряна от търговия на 10.08.2010.

Уеб финанс холдинг АД (9M7A / BFINC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   53 92 3 044 177 99  
1. Разходи за материали   1  
2. Разходи за външни услуги   15 55 327 91 63  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   25 25 28 26 30  
5. Разходи за осигуровки   1 2 2 2 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   2 618 49  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   12 10 68 9 3  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   722 458 1 555 565 361  
1. Разходи за лихви   700 430 1 036 564 361  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 3 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   22 28 516 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   775 550 4 599 742 460  
В. Печалба от дейността   0 547 32 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   775 550 4 599 742 460  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 547 32 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 -129 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -129  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 547 161 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 547 161 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   236 1 097 4 631 739 444  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 6 2 672 299 9  
1. Продукция    
2. Стоки   2 633  
3. Услуги   0 6 329 0 2  
4. Други   -290 299 7  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   236 1 091 1 959 440 435  
1. Приходи от лихви   143 112 218 349 425  
2. Приходи от дивиденти   0 959 1 398  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   93 20 463 166 10  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   - -120 -75 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   236 1 097 4 631 739 444  
В. Загуба от дейността   539 0 0 3 16  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   236 1 097 4 631 739 444  
Д. Загуба преди облагане с данъци   539 0 0 3 16  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   539 0 0 3 16  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   539 0 0 3 16  
Всичко (Г + E):   236 1 097 4 631 739 444