Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
Спряна от търговия на 10.08.2010.

Уеб финанс холдинг АД (9M7A / BFINC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   108 1 143 227 67 80  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   70 208 136 43 28  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   20 20 20 20 20  
5. Разходи за осигуровки   2 3 3 3 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   16 912 68 1 30  
обезценка на активи   -30 30  
провизии    
II. Финансови разходи   497 761 532 512 563  
1. Разходи за лихви   450 595 525 509 526  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 2 6  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   45 164 1 3 37  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   605 1 904 759 579 643  
В. Печалба от дейността   410 0 91 593 138  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   605 1 904 759 579 643  
Д. Печалба преди облагане с данъци   410 0 91 593 138  
V. Разходи за данъци   0 -128 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -128  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   410 0 91 593 138  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   410 0 91 593 138  
Всичко (Г+ V + Е):   1 015 1 461 850 1 172 781  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 320 1 1 0  
1. Продукция   1  
2. Стоки    
3. Услуги   320 1 1 -  
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 014 1 141 849 1 171 781  
1. Приходи от лихви   55 73 82 165 159  
2. Приходи от дивиденти   950 0 754 998 -  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   9 251 13 8 622  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   5  
5. Други   812  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 015 1 461 850 1 172 781  
В. Загуба от дейността   0 443 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 015 1 461 850 1 172 781  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 443 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 315 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 315 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 015 1 461 850 1 172 781