Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
28 Септември 2020 16:37 103.000 0.000 (0.00%)

Дивелъпмънт Асетс АД (3D4A / 3D4A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   34 20 22 23 537  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   26 11 11 10 19  
3. Разходи за амортизации   1 1 2 2 2  
4. Разходи за възнаграждения   7 7 6 7 7  
5. Разходи за осигуровки    
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 1 3 4 509  
обезценка на активи   504  
провизии    
II. Финансови разходи   692 466 654 433 628  
1. Разходи за лихви   455 387 390 404 445  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   123 26  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   114 79 264 29 157  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   726 486 676 456 1 165  
В. Печалба от дейността   571 0 0 101 106  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   726 486 676 456 1 165  
Д. Печалба преди облагане с данъци   571 0 0 101 106  
V. Разходи за данъци   75 -9 -24 6 27  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   75 -9 -24 6 27  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   496 0 0 95 79  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   496 0 0 95 79  
Всичко (Г+ V + Е):   1 297 471 624 557 1 271  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   97 2 0 0 820  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   -2 2 - 0  
4. Други   99 820  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 200 469 624 557 451  
1. Приходи от лихви   221 250 543 254 298  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 -2 0 2 3  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   977 221 81 301 150  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 297 471 624 557 1 271  
В. Загуба от дейността   0 15 52 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 297 471 624 557 1 271  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 15 52 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 6 28 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 6 28 0 0  
Всичко (Г + E):   1 297 471 624 557 1 271