Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
27 Ноември 2023 11:08 103.000 0.000 (0.00%)

Дивелъпмънт Асетс АД (3D4A / 3D4A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   54 35 30 41 37  
1. Разходи за материали   0  
2. Разходи за външни услуги   21 25 4 28 23  
3. Разходи за амортизации   1 2 1 2 1  
4. Разходи за възнаграждения   7 7 6 7 7  
5. Разходи за осигуровки   0  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0  
8. Други, в т.ч.:   25 1 19 4 6  
обезценка на активи   20  
провизии   0  
II. Финансови разходи   445 566 301 440 694  
1. Разходи за лихви   348 356 347 334 456  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 81 123  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0  
4. Други   96 129 -46 106 115  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   499 601 331 481 731  
В. Печалба от дейността   32 38 24 0 567  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   499 601 331 481 731  
Д. Печалба преди облагане с данъци   32 38 24 0 567  
V. Разходи за данъци   1 25 37 -28 75  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   1 25 37 -28 75  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   31 13 0 28 492  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   31 13 0 28 492  
Всичко (Г+ V + Е):   531 639 355 481 1 298  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   50 0 0 0 384  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   -2  
4. Други   50 386  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   481 639 355 481 914  
1. Приходи от лихви   284 160 161 406 -65  
2. Приходи от дивиденти   0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 8 - 279  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0  
5. Други   196 471 194 75 700  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   531 639 355 481 1 298  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   531 639 355 481 1 298  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 13 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 13 0 0  
Всичко (Г + E):   531 639 355 481 1 298