Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 24 Септември 2022
 
28 Септември 2020 16:37 103.000 0.000 (0.00%)

Дивелъпмънт Асетс АД (3D4A / 3D4A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   22 23 537 19 14  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   11 10 19 5 2  
3. Разходи за амортизации   2 2 2 1 2  
4. Разходи за възнаграждения   6 7 7 6 6  
5. Разходи за осигуровки    
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   3 4 509 7 4  
обезценка на активи   504  
провизии    
II. Финансови разходи   654 433 628 600 501  
1. Разходи за лихви   390 404 445 439 440  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   26  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   264 29 157 161 61  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   676 456 1 165 619 515  
В. Печалба от дейността   0 101 106 0 230  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0  
IV. Извънредни разходи   0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   676 456 1 165 619 515  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 101 106 0 230  
V. Разходи за данъци   -24 6 27 -12 35  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -24 6 27 -12 35  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 95 79 0 195  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 95 79 0 195  
Всичко (Г+ V + Е):   624 557 1 271 556 611  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 820 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   - 0 0 0  
4. Други   820  
II. Приходи от финансирания   0  
в т.ч. от правителството   0  
III. Финансови приходи   624 557 451 556 745  
1. Приходи от лихви   543 254 298 486 315  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 2 3 -179 230  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   81 301 150 249 200  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   624 557 1 271 556 745  
В. Загуба от дейността   52 0 0 63 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0  
V. Извънредни приходи   0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   624 557 1 271 556 745  
Д. Загуба преди облагане с данъци   52 0 0 63 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   28 0 0 51 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   28 0 0 51 0  
Всичко (Г + E):   624 557 1 271 556 611