Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
28 Септември 2020 16:37 103.000 0.000 (0.00%)

Дивелъпмънт Асетс АД (3D4A / 3D4A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   41 37 20 22 23  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   28 23 11 11 10  
3. Разходи за амортизации   2 1 1 2 2  
4. Разходи за възнаграждения   7 7 7 6 7  
5. Разходи за осигуровки    
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   4 6 1 3 4  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   440 694 466 654 433  
1. Разходи за лихви   334 456 387 390 404  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   123  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   106 115 79 264 29  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   481 731 486 676 456  
В. Печалба от дейността   0 567 0 0 101  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   481 731 486 676 456  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 567 0 0 101  
V. Разходи за данъци   -28 75 -9 -24 6  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -28 75 -9 -24 6  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   28 492 0 0 95  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   28 492 0 0 95  
Всичко (Г+ V + Е):   481 1 298 471 624 557  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 384 2 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   -2 2 -  
4. Други   386  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   481 914 469 624 557  
1. Приходи от лихви   406 -65 250 543 254  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 279 -2 0 2  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   75 700 221 81 301  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   481 1 298 471 624 557  
В. Загуба от дейността   0 0 15 52 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   481 1 298 471 624 557  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 15 52 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 6 28 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 6 28 0  
Всичко (Г + E):   481 1 298 471 624 557