Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
08 Декември 2021 15:23 100.160 0.010 (0.01%)

Адара АД (16TA / 16TA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   53 132 65 341 56  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   3 17 4 28 1  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   8 7 8 7 7  
5. Разходи за осигуровки   1 2 1 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -41 41 202  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   41 147 11 103 47  
обезценка на активи   41 105 11 103 47  
провизии    
II. Финансови разходи   1 009 759 731 630 1 277  
1. Разходи за лихви   646 595 564 598 588  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   19 -51 149 644 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1  
4. Други   344 215 18 -612 688  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 062 891 796 971 1 333  
В. Печалба от дейността   0 416 117 999 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 062 891 796 971 1 333  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 416 117 999 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 113 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   113  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 416 117 886 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 416 117 886 0  
Всичко (Г+ V + Е):   957 1 307 913 1 970 893  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   65 -41 56 960 34  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   65 -41 56 960 34  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   892 1 348 857 1 010 859  
1. Приходи от лихви   428 339 310 241 187  
2. Приходи от дивиденти   213 366 131 110 495  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   26 -249 416 1 868 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   225 892 - -1 209 177  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   957 1 307 913 1 970 893  
В. Загуба от дейността   105 0 0 0 440  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   957 1 307 913 1 970 893  
Д. Загуба преди облагане с данъци   105 0 0 0 440  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   105 0 0 0 440  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   105 0 0 0 440  
Всичко (Г + E):   957 1 307 913 1 970 893