Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
17 Февруари 2023 12:10 101.700 0.000 (0.00%)

Адара АД (16TA / 16TA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   47 89 41 107 53  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   7 6 16 38 3  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   7 8 8 13 8  
5. Разходи за осигуровки   1 1 2 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   32 74 15 55 41  
обезценка на активи   28 74 15 55 41  
провизии    
II. Финансови разходи   964 1 414 860 975 1 009  
1. Разходи за лихви   750 691 761 784 646  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   22 302 4 106 19  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   192 421 95 85 344  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 011 1 503 901 1 082 1 062  
В. Печалба от дейността   262 8 236 880 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 011 1 503 901 1 082 1 062  
Д. Печалба преди облагане с данъци   262 8 236 880 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 89 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   89  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   262 8 236 791 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   262 8 236 791 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 273 1 511 1 137 1 962 957  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   34 38 17 56 65  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   34 38 17 56 65  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 239 1 473 1 120 1 906 892  
1. Приходи от лихви   424 389 377 395 428  
2. Приходи от дивиденти   480 477 677 454 213  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   21 232 3 108 26  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   314 375 63 949 225  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 273 1 511 1 137 1 962 957  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 105  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 273 1 511 1 137 1 962 957  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 105  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 105  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 105  
Всичко (Г + E):   1 273 1 511 1 137 1 962 957