Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
08 Декември 2021 15:23 100.160 0.010 (0.01%)

Адара АД (16TA / 16TA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   132 65 341 56 21  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   17 4 28 1 11  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   7 8 7 7 8  
5. Разходи за осигуровки   2 1 1 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -41 41 202  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   147 11 103 47 1  
обезценка на активи   105 11 103 47 1  
провизии    
II. Финансови разходи   759 731 630 1 277 625  
1. Разходи за лихви   595 564 598 588 595  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -51 149 644 0 -198  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1  
4. Други   215 18 -612 688 228  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   891 796 971 1 333 646  
В. Печалба от дейността   416 117 999 0 925  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   891 796 971 1 333 646  
Д. Печалба преди облагане с данъци   416 117 999 0 925  
V. Разходи за данъци   0 0 113 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   113  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   416 117 886 0 925  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   416 117 886 0 925  
Всичко (Г+ V + Е):   1 307 913 1 970 893 1 289  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   -41 56 960 34 5  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   -41 56 960 34 5  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 348 857 1 010 859 1 566  
1. Приходи от лихви   339 310 241 187 199  
2. Приходи от дивиденти   366 131 110 495 504  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -249 416 1 868 0 -176  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   892 - -1 209 177 1 039  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 307 913 1 970 893 1 571  
В. Загуба от дейността   0 0 0 440 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 307 913 1 970 893 1 571  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 440 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 440 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 440 0  
Всичко (Г + E):   1 307 913 1 970 893 1 289