Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
03 Април 2024 15:49 101.700 0.000 (0.00%)

Адара АД (16TA / 16TA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   233 297 47 89 41  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   43 66 7 6 16  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   7 12 7 8 8  
5. Разходи за осигуровки   1 0 1 1 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   182 219 32 74 15  
обезценка на активи   119 11 28 74 15  
провизии    
II. Финансови разходи   1 064 528 964 1 414 860  
1. Разходи за лихви   810 820 750 691 761  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   7 -258 22 302 4  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   247 -34 192 421 95  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 297 825 1 011 1 503 901  
В. Печалба от дейността   81 0 262 8 236  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 297 825 1 011 1 503 901  
Д. Печалба преди облагане с данъци   81 0 262 8 236  
V. Разходи за данъци   0 48 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   48  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   81 0 262 8 236  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   81 0 262 8 236  
Всичко (Г+ V + Е):   1 378 770 1 273 1 511 1 137  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   12 30 34 38 17  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   12 30 34 38 17  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 366 740 1 239 1 473 1 120  
1. Приходи от лихви   423 431 424 389 377  
2. Приходи от дивиденти   599 469 480 477 677  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - -256 21 232 3  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   344 96 314 375 63  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 378 770 1 273 1 511 1 137  
В. Загуба от дейността   0 55 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 378 770 1 273 1 511 1 137  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 55 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 103 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 103 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 378 770 1 273 1 511 1 137