Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
02 Април 2024 14:54 3.500 0.000 (0.00%)

Тексим Банк АД (TXIM / 5CP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката извършва и следните дейности: 1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка.
Борсов код: TXIM / 5CPПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100001921Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 40534040Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Тодор Александров № 117
Телефони(+359 2) 903 55 05
Факс(+359 2) 931 12 07
E-mailus@teximbank.bg
Сайт на компаниятаwww.teximbank.bg
 
Общ брой акции 33 595 036
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Ивайло Лазаров Дончев
Мария Петрова Видолова
Членове на управителен орган Иглика Димитрова Логофетова
Ивайло Лазаров Дончев
Мария Петрова Видолова
Димитър Илиев Жилев
Директор за връзки с инвеститорите Ирена Георгиева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Уеб финанс холдинг АД 17.62%
Сила холдинг АД 8.33%
ПОК Съгласие АД 6.52%
УПФ ЦКБ-Сила 5.08%
Итрейд АД 4.76%
Датамакс АД 4.61%
Датамакс систем холдинг АД 4.45%
 

Участия в други компании