Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 30 Ноември 2022
 
(%)

Варвара термал вилидж АДСИЦ (VARVARA-NL / VARVARA-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

VARVARA-NL23 Ноември 2022 11:09

Вътрешна информация

Уведомление за придобиване на недвижим имот

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на изискванията на чл. 17 от Регламент относно пазарната злоупотреба, Ви уведомяваме, че „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ придоби на 22 ноември 2022 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – нива, категория на земята шеста, с идентификатор 27293.2.197 /двадесет и седем хиляди двеста деветдесет и три точка две точка сто деветдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елешница, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1248/15.06.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, последващо изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота – няма данни, адрес на поземления имот: с. Елешница, общ. Разлог, местност Небуш, с площ: 1326 /хиляди триста двадесет и шест/ кв. метра, за сумата от 13260 лева. Продавачи на нивата са 2 физически лица.

Прикачени файлове
Uvedomlenie-imoti.221122_signed.pdf