Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 6 Юли 2022
 
(%)

Варвара термал вилидж АДСИЦ (VARVARA-NL / VARVARA-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

VARVARA-NL23 Юни 2022 11:17

Вътрешна информация

Уведомление за придобиване на недвижим имот

У В Е Д О М Л Е Н И Е
От „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 206141426, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ № 5, представлявано от изпълнителния директор Мариана Петрова Кьосева
основание: чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на изискванията на чл. 17 от Регламент относно пазарната злоупотреба, Ви уведомяваме, че на 13.06.2022 г., „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ придоби от три физически лица: Поземлен имот с идентификатор 27293.2.325 /двадесет и седем хиляди двеста деветдесет и три точка две точка триста двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елешница, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1248/15.06.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота – няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Елешница, общ. Разлог, местност Небуш, с площ: 1098 кв. метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/ за сумата от 10980 лв.

Прикачени файлове
Uvedomlenie-imoti–1306.22.pdf