Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
29 Ноември 2017 11:27 2.000 0.000 (0.00%)

Еуротерра България АД (EUTR / 4EJ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

TERRA25 Май 2023 12:06

Общо събрание на акционерите

Покана и материали за свикване на РГОСА за 30-06-2023 г.

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 31.03.2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2023 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;
Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, за дейността им през 2022 г.: Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, Олга Христос Териану – член на СД и Маргарита Алексиева Стоянова – независим член на СД.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2022 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2022 г.;
6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет „Ековис Одит България“ ООД, ЕИК 131039504, регистриран одитор № 0114 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г.