Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 29 Септември 2023
 
29 Септември 2023 12:40 2.500 0.020 (0.81%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

GTH12 Май 2023 11:30

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на редовно ОСА на 14-06-2023 и образци на пълномощни

ИКГ АД представя покана за свикване на редовно ОСА на дружеството на 14-06-2023 от 11:00 ч., материалите по дневния ред и образци на пълномощми.

Дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през2022 г.”.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”.
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.”.
5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.”.
6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата” АД през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата” АД през 2022 г.”
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.”.
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД избира „Одит България“ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение печалбата за 2022 г. в размер на 53 407,14 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”.
10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД освобождава Диана Стоянова Воева като член на Одитния комитет и избира Шербан Велиева Мемишева за член на Одитния комитет
11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.
12.Приемане на решение за определяне на възнагражденията на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД определя възнаграждение на членовете на членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лева годишно.