Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
29 Юни 2022 13:06 2.400 0.080 (3.45%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   38 63 54 81 45  
1. Разходи за материали   2 3 1 1 1  
2. Разходи за външни услуги   13 18 13 23 18  
3. Разходи за амортизации   - 0 1 2 3  
4. Разходи за възнаграждения   21 20 20 21 21  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   20 17 32 -  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 1 14 0 0  
1. Разходи за лихви   0 13  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 1 -  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   39 64 68 81 45  
В. Печалба от дейността   9 10 36 0 5  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   39 64 68 81 45  
Д. Печалба преди облагане с данъци   9 10 36 0 5  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   9 10 36 0 5  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   9 10 36 0 5  
Всичко (Г+ V + Е):   48 74 77 76 50  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   42 68 98 43 44  
1. Продукция    
2. Стоки   -  
3. Услуги   42 42 42 43 44  
4. Други   26 56  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   6 6 6 6 6  
1. Приходи от лихви   6 6 6 6 6  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   48 74 104 49 50  
В. Загуба от дейността   0 0 0 32 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   48 74 104 49 50  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 32 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 32 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 32 0  
Всичко (Г + E):   48 74 77 76 50