Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Май 2021
 
23 Април 2021 11:43 2.140 0.000 (0.00%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   45 622 55 58 1 641  
1. Разходи за материали   1 1 0 1 1  
2. Разходи за външни услуги   18 13 13 15 12  
3. Разходи за амортизации   3 3 3 2 3  
4. Разходи за възнаграждения   21 20 22 21 22  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -1 585 0 0 1 585  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   - 2 168 15 17 16  
обезценка на активи   2 079  
провизии    
II. Финансови разходи   0 6 1 -1 1  
1. Разходи за лихви   5  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   - 1 1 -1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   45 628 56 57 1 642  
В. Печалба от дейността   5 0 21 25 3 343  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   45 628 56 57 1 642  
Д. Печалба преди облагане с данъци   5 0 21 25 3 343  
V. Разходи за данъци   0 284 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   316  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -32  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   5 0 21 25 3 343  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   5 0 21 25 3 343  
Всичко (Г+ V + Е):   50 -1 157 77 82 4 985  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   44 -1 212 47 52 4 955  
1. Продукция    
2. Стоки   - -4 904 0 0 4 904  
3. Услуги   44 43 47 52 51  
4. Други   3 649  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   6 55 30 30 30  
1. Приходи от лихви   6 7 30 30 30  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   48  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   50 -1 157 77 82 4 985  
В. Загуба от дейността   0 1 785 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   50 -1 157 77 82 4 985  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 1 785 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 2 069 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 2 069 0 0 0  
Всичко (Г + E):   50 -1 157 77 82 4 985