Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Януари 2022
 
14 Януари 2022 15:50 2.320 0.020 (0.87%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   54 81 45 622 55  
1. Разходи за материали   1 1 1 1 0  
2. Разходи за външни услуги   13 23 18 13 13  
3. Разходи за амортизации   1 2 3 3 3  
4. Разходи за възнаграждения   20 21 21 20 22  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -1 585 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   17 32 - 2 168 15  
обезценка на активи   2 079  
провизии    
II. Финансови разходи   14 0 0 6 1  
1. Разходи за лихви   13 5  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 - 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   68 81 45 628 56  
В. Печалба от дейността   36 0 5 0 21  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   68 81 45 628 56  
Д. Печалба преди облагане с данъци   36 0 5 0 21  
V. Разходи за данъци   0 0 0 284 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   316  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -32  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   36 0 5 0 21  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   36 0 5 0 21  
Всичко (Г+ V + Е):   77 76 50 -1 157 77  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   98 43 44 -1 212 47  
1. Продукция    
2. Стоки   - -4 904 0  
3. Услуги   42 43 44 43 47  
4. Други   56 3 649  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   6 6 6 55 30  
1. Приходи от лихви   6 6 6 7 30  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   48  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   104 49 50 -1 157 77  
В. Загуба от дейността   0 32 0 1 785 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   104 49 50 -1 157 77  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 32 0 1 785 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 32 0 2 069 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 32 0 2 069 0  
Всичко (Г + E):   77 76 50 -1 157 77