Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Февруари 2021
 
19 Февруари 2021 10:12 2.100 0.020 (0.96%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2020 6/2020 3/2020 12/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 784 55 58 1 641 74  
1. Разходи за материали   1 0 1 1 1  
2. Разходи за външни услуги   12 13 15 12 20  
3. Разходи за амортизации   3 3 2 3 2  
4. Разходи за възнаграждения   20 22 21 22 21  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 1 585  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 746 15 17 16 28  
обезценка на активи   2  
провизии    
II. Финансови разходи   6 1 -1 1 0  
1. Разходи за лихви   5  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 -1 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 790 56 57 1 642 74  
В. Печалба от дейността   0 21 25 3 343 2  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 790 56 57 1 642 74  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 21 25 3 343 2  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 1  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 21 25 3 343 1  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 21 25 3 343 1  
Всичко (Г+ V + Е):   50 77 82 4 985 76  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   43 47 52 4 955 46  
1. Продукция    
2. Стоки   0 0 0 4 904  
3. Услуги   43 47 52 51 44  
4. Други   2  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   7 30 30 30 30  
1. Приходи от лихви   7 30 30 30 30  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   50 77 82 4 985 76  
В. Загуба от дейността   1 740 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   50 77 82 4 985 76  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 740 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 740 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 740 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   50 77 82 4 985 76