Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 25 Май 2022
 
27 Април 2022 11:26 55.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMPI26 Май 2021 13:12

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите на Химснаб България АД

Съветът на директорите на „Химснаб България” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСA) на „Химснаб България” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, ул. “Складова база” № 1, ЕИК 115051489, по емисия акции с ISIN BG11EMTOAT16, на 28.06.2021 г. от 11:00 часа, а в координирано универсално време – 09.00 ч. UTC, в гр. София, Район „Надежда”, кв. Илиянци, ул. „Складова база” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2020 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2020 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятиe за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2020 г.
Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2020 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2020 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2020 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2020 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2020 г.;
6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2020 г.
Проект за решение: ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2020 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2020 г.
Проект за решение: ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2020 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;
9. Избор на регистриран одитор за 2021 г.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2021 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
12. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД.
Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД;