Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Март 2024
 
01 Март 2024 15:44 2.080 0.000 (0.00%)

ЕМКА АД (EMKA / 57E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMKA11 Май 2018 17:35

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; 2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад; 4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2017г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2017г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2017год. в размер на 3 396 572,91 лв да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 1 584 636,13 лв за изплащане на дивидент, а остатъка от печалбата в размер на 1 811 936,78 лв да остане като неразпределена печалба. 8. Избор на регистриран одитор за 2018г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложената от одитния комитет фирма «Акаунтинг одитинг» ООД с ключов одитор Елена Велева Илиева, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №124, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018год. 9. Избор на одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитен комитет в състав Данко Димов Костов, Николай Георгиев Николов и Димитър Цанев Анев. Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет да бъде 3 години и приема годишно възнаграждение за председателя на одитния комитет в размер на 400лв и за членовете на одитния комитет възнаграждения в размер по 300лв. 10. Премане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Предложение за решение: 1. ОСА увеличава капитала на Дружеството от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв. или с 215 000 лв., чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл.112, ал. 3 от ЗППЦК. Основните параметри на новата емисия са, както следва: Размер на емисията : 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. Вид акции : Новоиздадените акции са от същия клас, както издадените от Дружеството до този момент – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Лица имащи право да запишат акции са всички членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководителите направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание. Начална дата на записване на акциите: 09 юли 2018 г. Крайна дата на записване на акциите: 08 август 2018 г. Ако всички 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД. Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е ОББ АД. Задължава и възлага на Съвета на директорите: 1.1. Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството по реда и условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания; 1.2. Да състави списък на лицата имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица; 1.3. Да изготви и връчи на лицата не по-късно от 18 юни 2018 г. на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането. 11. Разни