Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Февруари 2024
 
(%)

Ипократис Хелт Инвестмънт АД-София (BU0 / BU0)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BU009 Май 2011 12:17

Общо събрание на акционерите

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

1. Доклад за дейността на Съвета на директорите през 2010 г. - проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г. 2. Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения годишен финансов отчет на Дружеството. 3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. - проект за решение - ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания одитор за 2010 г. 4. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. - проект за решение - ОСА одобрява и приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. 5. Отчет за дейността на Одитния комитет - проект за решение - ОСА приема отчета на Одитния комитет за 2010 г. 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. - проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. 7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на дружеството за 2011 г. - проект за решение - ОСА назначава предложения от СД регистриран одитор. 8. Разни. Допълнителна информация може да получите на тел: + 359 02 962 14 84(88). Одитираният годишен финансов отчет и доклада за дейността на Съвета на директорите са представени в КФН, на БФБ и са качени на електронната страница на дружеството http:// www.bougatsa.net /.

Прикачени файлове
CR Bogatsa.doc
CR Bogatsa.doc