Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
12 Юни 2024 13:06 0.480 0.016 (3.23%)

Билборд АД (BBRD / 5BP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BOARD27 Септември 2018 12:33

Общо събрание на акционерите

Билборд АД

Билборд АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-11-2018г. от 10:30 часа в София - 1463, гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. 2. Приемане на решение за освобождаване на Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избиране на негово място на Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избира на негово място Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 3. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната в съотвтствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

Допълнителна информация може да получите на тел: 962 50 71.