Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
17 Октомври 2019 15:50 3.350 0.040 (1.21%)

Софарма АД (3JR / SFARM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   45 760 41 671 54 192 56 842 42 487  
1. Разходи за материали   16 396 19 157 21 430 21 531 15 320  
2. Разходи за външни услуги   8 318 7 789 10 340 7 675 11 041  
3. Разходи за амортизации   4 594 4 540 3 928 5 381 4 055  
4. Разходи за възнаграждения   10 802 9 904 8 767 11 623 11 652  
5. Разходи за осигуровки   2 414 2 412 2 763 2 788 2 180  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   701 710 600 -963 1 372  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   1 982 -3 337 -29 7 399 -4 372  
8. Други, в т.ч.:   553 496 6 393 1 408 1 239  
обезценка на активи   3 716 -210 210  
провизии    
II. Финансови разходи   627 347 216 651 600  
1. Разходи за лихви   468 269 410 316 286  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 2 43 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   66 38 20 147 -127  
4. Други   93 40 -216 145 441  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   46 387 42 018 54 408 57 493 43 087  
В. Печалба от дейността   12 702 14 286 6 647 3 030 14 117  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   46 387 42 018 54 408 57 493 43 087  
Д. Печалба преди облагане с данъци   12 702 14 286 6 647 3 030 14 117  
V. Разходи за данъци   615 1 392 1 065 341 798  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   615 1 392 1 778 341 798  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -713  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   12 087 12 894 5 582 2 689 13 319  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   12 087 12 894 5 582 2 689 13 319  
Всичко (Г+ V + Е):   59 089 56 304 61 055 60 523 57 204  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   50 529 53 707 60 911 59 720 47 585  
1. Продукция   48 388 51 776 58 708 58 412 44 765  
2. Стоки   516 316 366 435 425  
3. Услуги   1 272 1 095 1 336 982 1 196  
4. Други   353 520 501 -109 1 199  
II. Приходи от финансирания   135 135 135 198 128  
в т.ч. от правителството   135 135 135 198 128  
III. Финансови приходи   8 425 2 462 9 605 9 491  
1. Приходи от лихви   875 549 377 424 385  
2. Приходи от дивиденти   7 569 1 293 -11 67 8 733  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   26 228 -394 -1 373  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -45 65 37 115  
5. Други   0 327  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   59 089 56 304 61 055 60 523 57 204  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   59 089 56 304 61 055 60 523 57 204  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   59 089 56 304 61 055 60 523 57 204