Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 13 Юли 2020
 
09 Юли 2020 16:38 3.020 0.100 (3.21%)

Софарма АД (3JR / SFARM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   42 877 69 058 50 509 45 760 41 671  
1. Разходи за материали   17 901 20 346 19 577 16 396 19 157  
2. Разходи за външни услуги   8 877 9 584 9 169 8 318 7 789  
3. Разходи за амортизации   4 520 4 622 4 626 4 594 4 540  
4. Разходи за възнаграждения   10 501 8 927 9 167 10 802 9 904  
5. Разходи за осигуровки   2 457 3 263 2 269 2 414 2 412  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   590 607 720 701 710  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -2 511 5 970 1 577 1 982 -3 337  
8. Други, в т.ч.:   542 15 739 3 404 553 496  
обезценка на активи   14 258 2 224  
провизии    
II. Финансови разходи   404 1 501 741 627 347  
1. Разходи за лихви   329 539 479 468 269  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   4 286 -71 66 38  
4. Други   71 676 333 93 40  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   43 281 70 559 51 250 46 387 42 018  
В. Печалба от дейността   9 670 8 329 9 577 12 702 14 286  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   43 281 70 559 51 250 46 387 42 018  
Д. Печалба преди облагане с данъци   9 670 8 329 9 577 12 702 14 286  
V. Разходи за данъци   990 1 648 1 049 615 1 392  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   990 1 834 1 049 615 1 392  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -186  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   8 680 6 681 8 528 12 087 12 894  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   8 680 6 681 8 528 12 087 12 894  
Всичко (Г+ V + Е):   52 951 78 888 60 827 59 089 56 304  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   51 747 75 394 57 926 50 529 53 707  
1. Продукция   50 170 73 486 55 281 48 388 51 776  
2. Стоки   341 376 465 516 316  
3. Услуги   678 1 103 1 082 1 272 1 095  
4. Други   558 429 1 098 353 520  
II. Приходи от финансирания   135 135 135 135 135  
в т.ч. от правителството   135 135 135 135 135  
III. Финансови приходи   1 069 3 359 2 766 8 425 2 462  
1. Приходи от лихви   974 946 1 017 875 549  
2. Приходи от дивиденти   - 0 1 791 7 569 1 293  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 2 490 181 26 228  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   95 47 -20 -45 65  
5. Други   - -124 -203 0 327  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   52 951 78 888 60 827 59 089 56 304  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   52 951 78 888 60 827 59 089 56 304  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   52 951 78 888 60 827 59 089 56 304