Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 8 Април 2020
 
08 Април 2020 16:50 3.010 0.010 (0.33%)

Софарма АД (3JR / SFARM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   69 058 50 509 45 760 41 671 54 192  
1. Разходи за материали   20 346 19 577 16 396 19 157 21 430  
2. Разходи за външни услуги   9 584 9 169 8 318 7 789 10 340  
3. Разходи за амортизации   4 622 4 626 4 594 4 540 3 928  
4. Разходи за възнаграждения   8 927 9 167 10 802 9 904 8 767  
5. Разходи за осигуровки   3 263 2 269 2 414 2 412 2 763  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   607 720 701 710 600  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   5 970 1 577 1 982 -3 337 -29  
8. Други, в т.ч.:   15 739 3 404 553 496 6 393  
обезценка на активи   14 258 2 224 3 716  
провизии    
II. Финансови разходи   1 501 741 627 347 216  
1. Разходи за лихви   539 479 468 269 410  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 2  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   286 -71 66 38 20  
4. Други   676 333 93 40 -216  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   70 559 51 250 46 387 42 018 54 408  
В. Печалба от дейността   8 329 9 577 12 702 14 286 6 647  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   70 559 51 250 46 387 42 018 54 408  
Д. Печалба преди облагане с данъци   8 329 9 577 12 702 14 286 6 647  
V. Разходи за данъци   1 648 1 049 615 1 392 1 065  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 834 1 049 615 1 392 1 778  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -186 -713  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   6 681 8 528 12 087 12 894 5 582  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   6 681 8 528 12 087 12 894 5 582  
Всичко (Г+ V + Е):   78 888 60 827 59 089 56 304 61 055  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   75 394 57 926 50 529 53 707 60 911  
1. Продукция   73 486 55 281 48 388 51 776 58 708  
2. Стоки   376 465 516 316 366  
3. Услуги   1 103 1 082 1 272 1 095 1 336  
4. Други   429 1 098 353 520 501  
II. Приходи от финансирания   135 135 135 135 135  
в т.ч. от правителството   135 135 135 135 135  
III. Финансови приходи   3 359 2 766 8 425 2 462 9  
1. Приходи от лихви   946 1 017 875 549 377  
2. Приходи от дивиденти   0 1 791 7 569 1 293 -11  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 490 181 26 228 -394  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   47 -20 -45 65 37  
5. Други   -124 -203 0 327  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   78 888 60 827 59 089 56 304 61 055  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   78 888 60 827 59 089 56 304 61 055  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   78 888 60 827 59 089 56 304 61 055