Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 5 Август 2020
 
05 Август 2020 13:43 7.600 0.000 (0.00%)

Премиер Фонд АДСИЦ (4PR / PREMIER)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   160 92 121 92  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   199 29 36 21  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   7 6 15 19  
5. Разходи за осигуровки   2 2 3 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   -48 55 67 48  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   688 573 539 571  
1. Разходи за лихви   699 556 524 554  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -11 17 15 17  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   848 665 660 663  
В. Печалба от дейността   0 4 0 408  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   848 665 660 663  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 4 0 408  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 4 0 408  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 4 0 408  
Всичко (Г+ V + Е):   717 669 559 1 071  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   507 519 559 1 071  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   10 28 46 27  
4. Други   497 491 513 1 044  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   210 150 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   210 150  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   717 669 559 1 071  
В. Загуба от дейността   131 0 101 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   717 669 559 1 071  
Д. Загуба преди облагане с данъци   131 0 101 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   131 0 101 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   131 0 101 0  
Всичко (Г + E):   717 669 559 1 071