Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Януари 2020
 
10 Януари 2020 14:39 0.900 0.010 (1.12%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018 9/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   7 242 9 242 9 791 7 681 8 833  
1. Разходи за материали   5 741 6 386 7 027 6 847 6 134  
2. Разходи за външни услуги   216 386 387 303 262  
3. Разходи за амортизации   460 446 451 484 442  
4. Разходи за възнаграждения   1 197 1 202 1 196 1 296 1 132  
5. Разходи за осигуровки   264 254 258 281 242  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   80 170 137 18 81  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -781 256 227 -1 680 36  
8. Други, в т.ч.:   65 142 108 132 504  
обезценка на активи   0 0 0 62 0  
провизии   30 100 40 30 40  
II. Финансови разходи   12 11 12 18 20  
1. Разходи за лихви   0 0 4 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 1 1 3 7  
4. Други   10 10 11 11 13  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   7 254 9 253 9 803 7 699 8 853  
В. Печалба от дейността   65 337 311 36 156  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   7 254 9 253 9 803 7 699 8 853  
Д. Печалба преди облагане с данъци   65 337 311 36 156  
V. Разходи за данъци   9 18 0 31 9  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   9 18 0 10 9  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 21 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   56 319 311 5 147  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   56 319 311 5 147  
Всичко (Г+ V + Е):   7 319 9 590 10 114 7 735 9 009  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   7 264 9 538 10 063 7 675 8 972  
1. Продукция   7 082 9 200 9 743 7 594 8 729  
2. Стоки    
3. Услуги   48 70 99 57 57  
4. Други   134 268 221 24 186  
II. Приходи от финансирания   50 50 50 50 31  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   5 2 1 10 6  
1. Приходи от лихви   2 0 1 6 2  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   3 2 0 4 4  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 319 9 590 10 114 7 735 9 009  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 319 9 590 10 114 7 735 9 009  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   7 319 9 590 10 114 7 735 9 009