Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Септември 2020
 
17 Септември 2020 16:36 0.580 0.050 (7.94%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2020 12/2019 9/2019 6/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   7 120 8 293 6 732 7 242 9 242  
1. Разходи за материали   4 131 5 687 6 105 5 741 6 386  
2. Разходи за външни услуги   314 304 278 216 386  
3. Разходи за амортизации   465 465 471 460 446  
4. Разходи за възнаграждения   1 022 1 114 1 120 1 197 1 202  
5. Разходи за осигуровки   222 250 257 264 254  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   116 130 19 80 170  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   785 286 -1 860 -781 256  
8. Други, в т.ч.:   65 57 342 65 142  
обезценка на активи   0 0 0 0 0  
провизии   -40 40 -30 30 100  
II. Финансови разходи   5 6 14 12 11  
1. Разходи за лихви   0 3 0 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 3 2 1  
4. Други   4 5 8 10 10  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   7 125 8 299 6 746 7 254 9 253  
В. Печалба от дейността   0 0 0 65 337  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   7 125 8 299 6 746 7 254 9 253  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 65 337  
V. Разходи за данъци   0 0 27 9 18  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 8 9 18  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 19 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 56 319  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 56 319  
Всичко (Г+ V + Е):   7 125 8 299 6 534 7 319 9 590  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   6 430 8 121 6 477 7 264 9 538  
1. Продукция   6 226 7 893 6 227 7 082 9 200  
2. Стоки    
3. Услуги   18 39 30 48 70  
4. Други   186 189 220 134 268  
II. Приходи от финансирания   127 50 51 50 50  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   5 5 6 5 2  
1. Приходи от лихви   4 4 4 2 0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 2 3 2  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   6 562 8 176 6 534 7 319 9 590  
В. Загуба от дейността   563 123 212 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   6 562 8 176 6 534 7 319 9 590  
Д. Загуба преди облагане с данъци   563 123 212 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   563 123 239 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   563 123 239 0 0  
Всичко (Г + E):   7 125 8 299 6 534 7 319 9 590