Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Май 2020
 
18 Май 2020 16:54 0.605 0.000 (0.00%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   8 293 6 732 7 242 9 242 9 791  
1. Разходи за материали   5 687 6 105 5 741 6 386 7 027  
2. Разходи за външни услуги   304 278 216 386 387  
3. Разходи за амортизации   465 471 460 446 451  
4. Разходи за възнаграждения   1 114 1 120 1 197 1 202 1 196  
5. Разходи за осигуровки   250 257 264 254 258  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   130 19 80 170 137  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   286 -1 860 -781 256 227  
8. Други, в т.ч.:   57 342 65 142 108  
обезценка на активи   0 0 0 0 0  
провизии   40 -30 30 100 40  
II. Финансови разходи   6 14 12 11 12  
1. Разходи за лихви   3 0 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 3 2 1 1  
4. Други   5 8 10 10 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   8 299 6 746 7 254 9 253 9 803  
В. Печалба от дейността   0 0 65 337 311  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   8 299 6 746 7 254 9 253 9 803  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 65 337 311  
V. Разходи за данъци   0 27 9 18 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 8 9 18 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 19 0 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 56 319 311  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 56 319 311  
Всичко (Г+ V + Е):   8 299 6 534 7 319 9 590 10 114  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   8 121 6 477 7 264 9 538 10 063  
1. Продукция   7 893 6 227 7 082 9 200 9 743  
2. Стоки    
3. Услуги   39 30 48 70 99  
4. Други   189 220 134 268 221  
II. Приходи от финансирания   50 51 50 50 50  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   5 6 5 2 1  
1. Приходи от лихви   4 4 2 0 1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 2 3 2 0  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   8 176 6 534 7 319 9 590 10 114  
В. Загуба от дейността   123 212 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   8 176 6 534 7 319 9 590 10 114  
Д. Загуба преди облагане с данъци   123 212 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   123 239 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   123 239 0 0 0  
Всичко (Г + E):   8 299 6 534 7 319 9 590 10 114