Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 8 Април 2020
 
08 Април 2020 17:00 1.080 0.030 (2.86%)

Химимпорт АД (6C4 / CHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 003 508 587 553 5 216  
1. Разходи за материали   8 7 10 16 15  
2. Разходи за външни услуги   685 256 316 272 870  
3. Разходи за амортизации   2 5 2 3 3  
4. Разходи за възнаграждения   212 185 172 173 219  
5. Разходи за осигуровки   28 28 28 28 36  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   68 27 59 61 4 073  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   5 018 4 168 3 680 3 897 3 945  
1. Разходи за лихви   1 439 724 1 084 1 107 1 217  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   3 548 3 432 2 590 2 700 2 693  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   7 1 2 1 3  
4. Други   24 11 4 89 32  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   6 021 4 676 4 267 4 450 9 161  
В. Печалба от дейността   1 201 1 184 8 696 27 668 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   6 021 4 676 4 267 4 450 9 161  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 201 1 184 8 696 27 668 0  
V. Разходи за данъци   -342 -131 889 1 785 74  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -537 212 166 165 -84  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   195 -343 723 1 620 158  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 543 1 315 7 807 25 883 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 543 1 315 7 807 25 883 0  
Всичко (Г+ V + Е):   7 222 5 860 12 963 32 118 8 296  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   788 346 397 367 792  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   786 346 396 367 789  
4. Други   2 0 1 0 3  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   6 434 5 514 12 566 31 751 7 504  
1. Приходи от лихви   -3 187 3 011 2 938 3 025 3 079  
2. Приходи от дивиденти   3 760 2 496 9 627 -795  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   5 859 0 0 28 723 5 217  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   2 7 1 3 3  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 222 5 860 12 963 32 118 8 296  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 865  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 222 5 860 12 963 32 118 8 296  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 865  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 939  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 939  
Всичко (Г + E):   7 222 5 860 12 963 32 118 8 296