Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
17 Октомври 2019 14:43 1.680 0.045 (2.75%)

Химимпорт АД (6C4 / CHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   587 553 5 216 517 798  
1. Разходи за материали   10 16 15 12 14  
2. Разходи за външни услуги   316 272 870 277 314  
3. Разходи за амортизации   2 3 3 2 2  
4. Разходи за възнаграждения   172 173 219 169 405  
5. Разходи за осигуровки   28 28 36 29 28  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   59 61 4 073 28 35  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   3 680 3 897 3 945 2 483 2 101  
1. Разходи за лихви   1 084 1 107 1 217 1 623 2 013  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 590 2 700 2 693 850 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 1 3 1 0  
4. Други   4 89 32 9 88  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   4 267 4 450 9 161 3 000 2 899  
В. Печалба от дейността   8 696 27 668 0 1 514 11 852  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   4 267 4 450 9 161 3 000 2 899  
Д. Печалба преди облагане с данъци   8 696 27 668 0 1 514 11 852  
V. Разходи за данъци   889 1 785 74 34 65  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   166 165 -84 34 69  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   723 1 620 158 0 -4  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   7 807 25 883 0 1 480 11 787  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   7 807 25 883 0 1 480 11 787  
Всичко (Г+ V + Е):   12 963 32 118 8 296 4 514 14 751  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   397 367 792 350 392  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   396 367 789 350 392  
4. Други   1 0 3  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   12 566 31 751 7 504 4 164 14 359  
1. Приходи от лихви   2 938 3 025 3 079 2 983 3 152  
2. Приходи от дивиденти   9 627 -795 350 11 200  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 28 723 5 217 829 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 3 3 2 7  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   12 963 32 118 8 296 4 514 14 751  
В. Загуба от дейността   0 0 865 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   12 963 32 118 8 296 4 514 14 751  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 865 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 939 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 939 0 0  
Всичко (Г + E):   12 963 32 118 8 296 4 514 14 751