Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 5 Юли 2020
 
03 Юли 2020 14:12 1.860 0.020 (1.06%)

Адванс Терафонд АДСИЦ (6A6 / ATERA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 009 16 537 1 353 4 189 807  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   775 2 513 1 126 1 178 740  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   26 26 26 27 27  
5. Разходи за осигуровки   5 4 6 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   2 090 11 726 194 2 977 -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   113 2 268 1 2 35  
обезценка на активи   2 235  
провизии   - 0 0 0 20  
II. Финансови разходи   0 1 0 1 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 009 16 538 1 353 4 190 807  
В. Печалба от дейността   1 138 82 778 1 554 1 021  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   3 009 16 538 1 353 4 190 807  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 138 82 778 1 554 1 021  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 138 82 778 1 554 1 021  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 138 82 778 1 554 1 021  
Всичко (Г+ V + Е):   4 147 16 620 2 131 5 744 1 828  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   4 049 16 516 2 000 5 598 1 668  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 668 1 779 1 631 1 625 1 647  
4. Други   2 381 14 737 369 3 973 21  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   98 104 131 146 160  
1. Приходи от лихви   98 104 131 146 160  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 147 16 620 2 131 5 744 1 828  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 147 16 620 2 131 5 744 1 828  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   4 147 16 620 2 131 5 744 1 828