Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 15 Октомври 2019
 
15 Октомври 2019 13:45 1.935 0.015 (0.78%)

Адванс Терафонд АДСИЦ (6A6 / ATERA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   4 189 807 1 612 1 138 2 124  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   1 178 740 1 117 994 895  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   27 27 26 27 27  
5. Разходи за осигуровки   5 5 8 4 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   2 977 - 424 112 1 196  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   2 35 37 1 1  
обезценка на активи   29  
провизии   0 20  
II. Финансови разходи   1 0 1 1 1  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   4 190 807 1 613 1 139 2 125  
В. Печалба от дейността   1 554 1 021 8 127 645 884  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   4 190 807 1 613 1 139 2 125  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 554 1 021 8 127 645 884  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 554 1 021 8 127 645 884  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 554 1 021 8 127 645 884  
Всичко (Г+ V + Е):   5 744 1 828 9 740 1 784 3 009  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   5 598 1 668 9 572 1 590 2 805  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 625 1 647 1 755 1 463 1 607  
4. Други   3 973 21 7 817 127 1 198  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   146 160 168 194 204  
1. Приходи от лихви   146 160 168 194 204  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   5 744 1 828 9 740 1 784 3 009  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   5 744 1 828 9 740 1 784 3 009  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   5 744 1 828 9 740 1 784 3 009