Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 9 Април 2020
 
09 Април 2020 13:04 1.670 0.020 (1.21%)

Адванс Терафонд АДСИЦ (6A6 / ATERA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   16 537 1 353 4 189 807 1 612  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   2 513 1 126 1 178 740 1 117  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   26 26 27 27 26  
5. Разходи за осигуровки   4 6 5 5 8  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   11 726 194 2 977 - 424  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   2 268 1 2 35 37  
обезценка на активи   2 235 29  
провизии   0 0 0 20  
II. Финансови разходи   1 0 1 0 1  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   16 538 1 353 4 190 807 1 613  
В. Печалба от дейността   82 778 1 554 1 021 8 127  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   16 538 1 353 4 190 807 1 613  
Д. Печалба преди облагане с данъци   82 778 1 554 1 021 8 127  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   82 778 1 554 1 021 8 127  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   82 778 1 554 1 021 8 127  
Всичко (Г+ V + Е):   16 620 2 131 5 744 1 828 9 740  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   16 516 2 000 5 598 1 668 9 572  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 779 1 631 1 625 1 647 1 755  
4. Други   14 737 369 3 973 21 7 817  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   104 131 146 160 168  
1. Приходи от лихви   104 131 146 160 168  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   16 620 2 131 5 744 1 828 9 740  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   16 620 2 131 5 744 1 828 9 740  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   16 620 2 131 5 744 1 828 9 740