Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Август 2020
 
15 Юли 2020 16:29 7.000 0.100 (1.45%)

Актив Пропъртис АДСИЦ (5AX / AKTIV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2020 12/2019 9/2019 6/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   104 192 750 2 252 9 762  
1. Разходи за материали   1 2 2 6 5  
2. Разходи за външни услуги   65 77 135 115 130  
3. Разходи за амортизации   1 - 1 0 0  
4. Разходи за възнаграждения   34 33 33 31 33  
5. Разходи за осигуровки   3 4 4 4 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 5 274  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 76 575 2 096 4 316  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 0 0 1 17  
1. Разходи за лихви   - 0 1 17  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   104 192 750 2 253 9 779  
В. Печалба от дейността   0 0 103 148 756  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   104 192 750 2 253 9 779  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 103 148 756  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 103 148 756  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 103 148 756  
Всичко (Г+ V + Е):   104 192 853 2 401 10 535  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   51 147 853 2 401 10 535  
1. Продукция   556 2 300 5 313  
2. Стоки    
3. Услуги   51 51 50 49 50  
4. Други   0 96 247 52 5 172  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   51 147 853 2 401 10 535  
В. Загуба от дейността   53 45 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   51 147 853 2 401 10 535  
Д. Загуба преди облагане с данъци   53 45 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   53 45 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   53 45 0 0 0  
Всичко (Г + E):   104 192 853 2 401 10 535