Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 28 Март 2020
 
26 Март 2020 12:45 9.000 0.500 (5.26%)

Актив Пропъртис АДСИЦ (5AX / AKTIV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   747 2 252 9 762 1 793  
1. Разходи за материали   1 6 5 4  
2. Разходи за външни услуги   135 115 130 81  
3. Разходи за амортизации   1 0 0 1  
4. Разходи за възнаграждения   33 31 33 35  
5. Разходи за осигуровки   4 4 4 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 5 274  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   573 2 096 4 316 1 668  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 1 17 28  
1. Разходи за лихви   0 1 17 28  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   747 2 253 9 779 1 821  
В. Печалба от дейността   105 148 756 349  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   747 2 253 9 779 1 821  
Д. Печалба преди облагане с данъци   105 148 756 349  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   105 148 756 349  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   105 148 756 349  
Всичко (Г+ V + Е):   852 2 401 10 535 2 170  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   852 2 401 10 535 2 170  
1. Продукция   556 2 300 5 313 2 119  
2. Стоки    
3. Услуги   50 49 50 51  
4. Други   246 52 5 172  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   852 2 401 10 535 2 170  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   852 2 401 10 535 2 170  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   852 2 401 10 535 2 170