Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Септември 2020
 
05 Август 2020 16:43 0.200 0.000 (0.00%)

Адванс Екуити Холдинг АД (6A8 / ADVEQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.    
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 264 - - - -  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   35 - - - -  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   24 - - - -  
5. Разходи за осигуровки   5 - - - -  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   2 200 - - - -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   - - - - -  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 - - - -  
1. Разходи за лихви   1 - - - -  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 265 - - - -  
В. Печалба от дейността   2 202 - - - -  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи   208 - - - -  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 473 - - - -  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 994 - - - -  
V. Разходи за данъци   0 - - - -  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 994 - - - -  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна печалба за периода   1 994 - - - -  
Всичко (Г+ V + Е):   4 467 - - - -  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   3 858 - - - -  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   - - - - -  
4. Други   3 858 - - - -  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   609 - - - -  
1. Приходи от лихви   55 - - - -  
2. Приходи от дивиденти   554 - - - -  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 467 - - - -  
В. Загуба от дейността   0 - - - -  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 467 - - - -  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 - - - -  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 - - - -  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна загуба за периода   0 - - - -  
Всичко (Г + E):   4 467 - - - -