Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 31 Май 2020
 
28 Май 2020 16:17 12.200 0.000 (0.00%)

Чайкафарма висококачествените лекарства АД (7TH / 7TH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   8 730 9 467 7 587 5 907 6 653  
1. Разходи за материали   3 073 3 071 3 126 2 750 2 317  
2. Разходи за външни услуги   4 822 3 420 2 720 1 307 -325  
3. Разходи за амортизации   -85 1 493 963 944 806  
4. Разходи за възнаграждения   1 134 864 853 836 973  
5. Разходи за осигуровки   180 161 159 154 174  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   116 48 549 35 500  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -732 258 -871 -454 -67  
8. Други, в т.ч.:   222 152 88 335 2 275  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   101 86 78 90 231  
1. Разходи за лихви   52 52 54 56 149  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   38  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   21 25 13 23 13  
4. Други   28 9 11 11 31  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   8 831 9 553 7 665 5 997 6 884  
В. Печалба от дейността   0 0 1 835 3 337 4 435  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   8 831 9 553 7 665 5 997 6 884  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 1 835 3 337 4 435  
V. Разходи за данъци   30 0 0 184 482  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   30 0 0 184 599  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -117  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 1 835 3 153 3 953  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 1 835 3 153 3 953  
Всичко (Г+ V + Е):   6 787 9 484 9 500 9 334 11 319  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   6 761 9 482 9 494 9 332 10 864  
1. Продукция   6 183 9 405 8 286 9 237 9 632  
2. Стоки   286 63 1 190 87 1 154  
3. Услуги   12 14 17 8 43  
4. Други   280 0 1 35  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   26 2 6 2 455  
1. Приходи от лихви   451  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 1 - 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   26 2 5 2 4  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   6 787 9 484 9 500 9 334 11 319  
В. Загуба от дейността   2 044 69 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   6 787 9 484 9 500 9 334 11 319  
Д. Загуба преди облагане с данъци   2 044 69 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   2 074 69 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   2 074 69 0 0 0  
Всичко (Г + E):   6 787 9 484 9 500 9 334 11 319