Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 15 Октомври 2019
 
14 Октомври 2019 15:19 210.000 4.000 (1.94%)

ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   74 940 97 129 106 687 78 278 72 553  
1. Разходи за материали   2 658 2 467 2 369 1 794 2 572  
2. Разходи за външни услуги   12 943 12 171 14 795 12 226 12 931  
3. Разходи за амортизации   19 433 19 180 18 932 17 826 17 436  
4. Разходи за възнаграждения   12 243 9 795 11 250 10 092 12 481  
5. Разходи за осигуровки   4 742 3 894 4 208 3 093 4 434  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   25 67 482 484 175  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0  
8. Други, в т.ч.:   22 896 49 555 54 651 32 763 22 524  
обезценка на активи   0 0 1 609 83 72  
провизии   146 0 5 870 9 754 0  
II. Финансови разходи   1 680 150 1 164 43 1 196  
1. Разходи за лихви   973 137 944 26 955  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   607 0 143 6 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 0  
4. Други   100 13 77 11 241  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   76 620 97 279 107 851 78 321 73 749  
В. Печалба от дейността   0 5 568 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   76 620 97 279 107 851 78 321 73 749  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 5 568 0 0 0  
V. Разходи за данъци   7 403 948 -353 -38  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -457 480 36 -530 148  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   464 -77 912 177 -186  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 5 165 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 5 165 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   75 134 102 847 104 101 75 670 73 370  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   76 035 101 848 103 951 75 523 73 356  
1. Продукция   0 0 0 0 0  
2. Стоки   0 0 0 0 0  
3. Услуги   74 527 99 645 101 322 73 983 72 514  
4. Други   1 508 2 203 2 629 1 540 842  
II. Приходи от финансирания   49 49 332 16 16  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   -950 950 -182 131 -2  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -950 950 -182 131 -2  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 0  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   75 134 102 847 104 101 75 670 73 370  
В. Загуба от дейността   1 486 0 3 750 2 651 379  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   75 134 102 847 104 101 75 670 73 370  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 486 0 3 750 2 651 379  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 493 0 4 698 2 298 341  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 493 0 4 698 2 298 341  
Всичко (Г + E):   75 134 102 847 104 101 75 670 73 370