Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 19 Август 2019
 
15 Август 2019 14:57 220.000 0.000 (0.00%)

ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2018 9/2018 6/2018 3/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   97 129 106 687 78 278 72 553 87 212  
1. Разходи за материали   2 467 2 369 1 794 2 572 2 438  
2. Разходи за външни услуги   12 171 14 795 12 226 12 931 12 152  
3. Разходи за амортизации   19 180 18 932 17 826 17 436 16 956  
4. Разходи за възнаграждения   9 795 11 250 10 092 12 481 9 268  
5. Разходи за осигуровки   3 894 4 208 3 093 4 434 3 700  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   67 482 484 175 162  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 -  
8. Други, в т.ч.:   49 555 54 651 32 763 22 524 42 536  
обезценка на активи   0 1 609 83 72 41  
провизии   0 5 870 9 754 0 0  
II. Финансови разходи   150 1 164 43 1 196 24  
1. Разходи за лихви   137 944 26 955 13  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 143 6 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 0  
4. Други   13 77 11 241 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   97 279 107 851 78 321 73 749 87 236  
В. Печалба от дейността   5 568 0 0 0 12 420  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   97 279 107 851 78 321 73 749 87 236  
Д. Печалба преди облагане с данъци   5 568 0 0 0 12 420  
V. Разходи за данъци   403 948 -353 -38 1 242  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   480 36 -530 148 1 332  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -77 912 177 -186 -90  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   5 165 0 0 0 11 178  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   5 165 0 0 0 11 178  
Всичко (Г+ V + Е):   102 847 104 101 75 670 73 370 99 656  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   101 848 103 951 75 523 73 356 99 587  
1. Продукция   0 0 0 0 0  
2. Стоки   0 0 0 0 0  
3. Услуги   99 645 101 322 73 983 72 514 97 794  
4. Други   2 203 2 629 1 540 842 1 793  
II. Приходи от финансирания   49 332 16 16 16  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   950 -182 131 -2 53  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   950 -182 131 -2 53  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 0  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   102 847 104 101 75 670 73 370 99 656  
В. Загуба от дейността   0 3 750 2 651 379 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   102 847 104 101 75 670 73 370 99 656  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 3 750 2 651 379 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 4 698 2 298 341 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 4 698 2 298 341 0  
Всичко (Г + E):   102 847 104 101 75 670 73 370 99 656