Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 8 Август 2020
 
23 Декември 2010 11:48 1.396 0.001 (0.07%)

Солид Инвест АДСИЦ (6SI / SOLID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или последващата им продажба.
Борсов код: 6SI / SOLIDПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100079067Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175099505Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, бул. "България" 62
Телефони02/9650057
Факс02/9582862
E-maildw-bgauto@daewoo-bg.com
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Антоний Антонов Антонов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Антоний Антонов Антонов
Митко Иванов Грънчаров
Николай Василев Недялков
Директор за връзки с инвеститорите Веселина Андреева Попчева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

ИД Елана високодоходен фонд АД 30.00%
БГ Рент ООД 15.00%
Милениум 2001 ООД 15.00%
Юнайтед синема АД 15.00%
Синемакс 2000 ЕООД 15.00%
Хемус груп ООД 10.00%
 

Участия в други компании