Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Януари 2019
 
17 Юни 2016 13:46 0.100 0.000 (0.00%)

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ (4H7 / HBGF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични срадства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: 4H7 / HBGFПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100108064Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 148068097Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Варна, бул. "Цар Освободител" 25
Телефони052/616803; 616804
Факс
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 682 500
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Теодора Попова, Председател на съвета на директорите
Членове на управителен орган Милена Димитрова- Член на СД
Теодора Попова- Изпълнителен директор и Председател на СД
Цвета Влайкова- Член на СД
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Орлин Попов 36.15%
ДЖУЛАЙ ЕООД 25.67%
АРЕА ЕООД 25.67%
Теодора Попова 10.12%
Петя Митева 2.38%
 

Участия в други компании