Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 19 Септември 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

STREIT04 Септември 2020 14:28

Общо събрание на акционерите

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите и материали към нея

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 (наричано за краткост „Дружеството“) свиква извънредно Общо събрание на акционерите (с уникален идентификационен код на събитието 6ST-OSA-14102020) на 14.10.2020 г. от 10:00 часа (07:00 UTC) на адрес: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, със следния дневен ред и следния проект за решение:

1. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.“