Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 14 Юли 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

STREIT30 Юни 2020 16:58

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014

Уведомяваме Ви, че на 30.06.2020 г. беше продаден на „Агромениджмънт“ ООД основният актив на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството“), а именно: магазин с идентификатор 61834.4354.196.23.1, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вход „Б“, етаж 1, с площ 225.60 м2, заедно с 4,73 % идеални части от общите части на жилищната сграда, за сумата от 200 000 лв. (двеста хиляди лева).
В изпълнение на Решение на Съвета на директорите от 18.12.2019 г. беше извършен и отказ от собственост на 6 бр. мазета заедно със съответните идеални части от общите части в сутерена на сградата, находящи се в сграда в град София, район Сердика, улица „Алдомировска“ №13. Отказът се налага поради факта, че мазетата не са самостоятелни обекти, същите не могат да бъдат обект на сделка, т.е. Дружеството не може да се разпореди с тях, а същевременно заплаща значителни суми за данък недвижими имоти и такса смет, както за самите мазета, така и за идеалните части от общите части в сутерена на сградата.
Съветът на директорите на Дружеството взе решение с натрупаните средства във фонд „Резервен“ на стойност от 424 000 лв. (четиристотин двадесет и четири хиляди лева) да бъде покрита част от натрупаната до момента загуба на стойност от 503 542,22 лв. (петстотин три хиляди петстотин четиридесет и два лева и двадесет и две стотинки).
С извършените по-горе действия Съветът на директорите успешно завърши първия етап от трансформацията на имуществото на Дружеството, като се освободи от неприсъщите спрямо променения му инвестиционен фокус активи (недвижими имоти в регулация), покри голяма част от натрупаните през годините загуби (благодарение на успешно проведено увеличение на капитала) и през втората половина на 2020 г. ще стартира процеса по инвестиране на набраните средства в земеделски земи.

Прикачени файлове
EFZZ.PDF