Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 6 Юли 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

STREIT29 Юни 2020 16:33

Общо събрание на акционерите

Протокол от Общото събрание на акционерите (29.06.2020)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 29.06.2020 г. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма Бизнес Тауърс“, кула „Б“, ет. 12 бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, на което бяха представени общо 651 970 (шестстотин петдесет и една хиляди деветстотин и седемдесет) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на дружеството (93.14 % от капитала). От тях чрез пълномощни бяха представени 507 580 (петстотин и седем хиляди петстотин и осемдесет) броя акции, представляващи 72.51 % от капитала, респ. 77.85 % от представените на събранието акции. Всички въпроси от дневния ред бяха гласувани с пълно единодушие от присъстващите на събранието акционери. В резултат на проведеното гласуване бяха взети решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация, с пълния текст на приетите решения можете да се запознаете в приложения протокол.

Прикачени файлове
Uvedomlenie Shares PoA.pdf
Protokol OSA (29.06.2020).pdf