Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 14 Юли 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

STREIT29 Юни 2020 15:15

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 29.06.2020 г. в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12 бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“), на което бяха представени 651 970 (шестстотин петдесет и една хиляди деветстотин и седемдесет) броя обикновени безналични акции с право на глас или 93.14 % от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени общо 507 580 (петстотин и седем хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 72.51 % от капитала, респ. 77.85 % от представените на събранието акции. Всички въпроси от дневния ред бяха гласувани с пълно единодушие от присъстващите на събранието акционери. В резултат на проведеното гласуване бяха взети следните решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация, а именно:

1. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.
Общото събрание прие решение финансовият резултат на Дружеството за 2019 г., а именно загубата в размер на 37 179.32 лв. (тридесет и седем хиляди сто седемдесет и девет лева и тридесет и две стотинки) да бъде отнесена към непокрита загуба от предходни години.

2. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
Общото събрание на акционерите избра „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Утвърждаване на нова Политика за възнагражденията, приета от Съвета на директорите.
Общото събрание на акционерите утвърди новата Политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

4. Овластяване на Съвета на директорите да продаде основния актив на Дружеството.
Общото събрание на акционерите след запознаване с мотивирания доклад, представен от Съвета на директорите, овласти Съвета на директорите на Дружеството и изпълнителния директор да продаде на когото прецени основния актив на Дружеството, а именно: магазин с идентификатор 61834.4354.196.23.1, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вход „Б“, етаж 1, с площ 225.60 м2, заедно с 4,73 % идеални части от общите части на жилищната сграда, при цена не по-ниска от 190 000 лв. (сто и деветдесет хиляди лева) за срок до 15 ноември 2020 г.

На 29.06.2020 г. след провеждане на Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ беше подписано тристранно Споразумение за заместване на страна със страни Дружеството в качеството му на „продавач“, „ЕЛАНА Холдинг“ АД в качеството му на „купувач“ и „Агромениджмънт“ ООД в качеството му на „поемател“, въз основа на което поемателят се съгласява да замести купувача в сключения с продавача Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот (имота по т. 4 по-горе) от 16.01.2020 г., изменен на 31.03.2020 г.

Прикачени файлове
Uvedomlenie OSA resheniq VI.pdf