Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Май 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

STREIT15 Май 2020 11:37

Уведомление за дялово участие

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Уважаеми дами и господа,

На 15.05.2020 г. „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ получи два броя уведомления по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на значително дялово участие в публично дружество, както следва:

– Уведомление с вх. № ЕФЗЗ-01-04/15.05.2020 г от „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с ЕИК 831470130 в качеството му на юридическо лице – акционер;

– Уведомление с вх. № ЕФЗЗ-01-05/15.05.2020 г от Камен Маринов Колчев в качеството му на физическо лице.

Със същите „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ е уведомено, че вследствие на сделки за придобиване/разпореждане с акции с права на глас, правата на глас на горепосочените са се променили, както следва:

– на 14.05.2020 г. „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с ЕИК 831470130 е продало 31 500 бр. акции или 4.50 % от капитала на Дружеството (респ. от правата на глас в Общото събрание на акционерите), с което правото му на глас пада под 5 % от правата на глас в Общото събрание на Дружеството.

– на 14.05.2020 г. непрякото дялово участие на Камен Маринов Колчев чрез контролираните от него „ЕЛАНА Трейдинг“ АД и „ЕЛАНА Холдинг“ АД намалява до 17.15 % от капитала на Дружеството, представляващи 130 470 бр. акции (респ. права на глас в Общото събрание на акционерите), с което участието му намалява под число, кратно на 5 % от правата на глас в Общото събрание на Дружеството.

Прикачени файлове
Uvedomlenie EFZZ_May 2020.pdf