Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 9 Юли 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

STREIT14 Януари 2020 15:03

Вътрешна информация

Уведомление за решение за увеличение на капитала на ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ

Уведомяваме Ви, че на 14-ти януари 2020 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма бизнес тауърс“, Кула Б, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, на което бяха взети следните решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация, а именно:
I. Капиталът на „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ да бъде увеличен от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. на до 700 000 (седемстотин хиляди) лв., чрез издаване на до 50 000 (петдесет хиляди) нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9.45 лева.
ІІ. Избира „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, гр. София, ЕИК 175308436, извършващ дейност като инвестиционен посредник въз основа на Лиценз № РГ-03-0030/25.11.2010 г., издаден от КФН, за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала, одобрява текст на договор с избрания инвестиционен посредник и упълномощава представляващия да сключи договора. Възнаграждението на инвестиционния посредник за изготвяне на проспект и обслужване на увеличението в размер на 2 500 лева без ДДС, но не повече от 2% от стойността на активите съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗППЦК.
ІІІ. Увеличението на капитала да бъде извършено при следните условия:
3.1. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 40 000 (четиридесет хиляди) нови акции, в който случай увеличението ще бъде само със стойността на записаните нови акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.
3.2. Всички издадени от „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
3.3. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 9.45 лв. Емисионната стойност е определена от Съвета на директорите на „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД на база нуждата от покриване на натрупаните загуби и възстановяването на собствения капитал на дружеството, както и при отчитане на бизнес потенциала на дружеството и перспективите му за генериране на бъдещи приходи и печалби.
3.4. Съгласно изискванията на чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличението на капитала на дружеството ще бъдат издадени права, които дават право на акционерите да запишат нови акции пропорционално на участието им в капитала на дружеството преди увеличението, с което се изключва възможността за накърняване на техните интереси. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. За записване на една нова акция са необходими 13 права.
3.5. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а ЗППЦК. "Централен депозитар" АД открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право.
3.6. След издаването на правата, всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне /търговия и при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 13.
3.7. Началният срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната измежду датите на обявяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата.
3.8. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД, чрез упълномощения инвестиционния посредник предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване, а именно първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.
3.9. Записването на акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки (“Заявки”) до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.
3.10. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, предвидени в съобщението по чл. 92а ЗППЦК. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, която ще бъде публикувана в съобщението по 92а от ЗППЦК. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до 15.00 часа на последния ден на подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска.
3.11. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ прекратява подписката, уведомява КФН и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в "Централен депозитар" АД, КФН и БФБ. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 40 000 (четиридесет хиляди) акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в "Централен депозитар", КФН и на БФБ.
3.12. Ако подписката приключи неуспешно, „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ публикува в 3-дневен срок съобщение за това в избраната информационна агенция по чл. 100т ЗППЦК и уведомява КФН. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, уведомява за това незабавно КФН, БФБ, и Централния депозитар и публикува в посочения ежедневник съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа на Агенцията по вписванията и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.
3.13. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ регистрира емисията акции в "Централен депозитар" АД, и захранва новоиздадените акции по клиентски подсметки при инвестиционния посредник, през който е направено записването. Удостоверителен документ за акциите се извършва от инвестиционния посредник по искане на акционера съгласно вътрешните актове на посредника и правилника на "Централен депозитар" АД.

Прикачени файлове
Uvedomlenie_Capital Increase.pdf