Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Май 2020
 
26 Юни 2019 10:24 28.000 0.000 (0.00%)

Сердика Пропъртис АДСИЦ (6SR / SDPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

SDPRO14 Май 2020 13:52

Вътрешна информация

Уведомление изх.№С-18 от 14.05.2020г. за плащане на лихви по облигационна емисия ISIN код 2100008080

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

ОБЩЕСТВЕНОСТТА


У В Е Д О М Л Е Н И Е


От
“Сердика Пропъртис” АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 175187173, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кърниградска” 19, представлявано от Изпълнителният директор
Десислава Тотева


основание: чл. 100ц, ал. 2 от ЗППЦК

относно: плащане на лихви по облигационна емисия ISIN код 2100008080Уважаеми Господа,
Уведомяваме ви, че на 14 май 2020 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия с ISIN код 2100008080:
Обща сума на лихвено плащане – 45 251.37 евро.
Лихвено плащане за една облигация – 1.5083 евро
Размер на облигационния заем към датата на лихвеното плащане: 9 100 000.00 (девет милиона и сто хиляди) евро.
Брой облигации: 30 000 (тридесет хиляди).
Непогасена главница на една облигация към датата на лихвеното плащане – 303.3333 евро.
Дата на падеж на лихвеното плащане: 14 май 2020 г.
Дата на падеж на следващото лихвено плащане – 14.11.2020г.

14.05.2020г.
гр. София
С уважение:………………………..

/Десислава Тотева
Изпълнителен директор/

Прикачени файлове
Uvedomlenie S-18 14.05.2020.pdf