Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Октомври 2022
 
26 Май 2022 16:17 100.150 0.050 (0.05%)

Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDHB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   44 63 136 53 57  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   29 17 60 15 12  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   13 12 12 14 10  
5. Разходи за осигуровки   1 2 2 1 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 32 62 23 33  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   994 834 949 543 536  
1. Разходи за лихви   590 575 377 467 311  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 -346 341 5  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   402 259 918 -265 220  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 038 897 1 085 596 593  
В. Печалба от дейността   207 116 220 20 8  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 038 897 1 085 596 593  
Д. Печалба преди облагане с данъци   207 116 220 20 8  
V. Разходи за данъци   19 14 -37 27 10  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   19 14 -37 27 10  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   188 102 257 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   188 102 257 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 245 1 013 1 305 616 601  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 30 468 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   0 30 468  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 245 983 837 616 601  
1. Приходи от лихви   564 531 256 234 203  
2. Приходи от дивиденти   69 0 0 98  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   105 1 -823 828 -193  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   507 451 1 404 -446 493  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 245 1 013 1 305 616 601  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 245 1 013 1 305 616 601  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 7 2  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 7 2  
Всичко (Г + E):   1 245 1 013 1 305 616 601