Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Март 2024
 
29 Февруари 2024 10:10 3.880 0.000 (0.00%)

Златен лев Холдинг АД (HLEV / 3Z3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   137  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   75  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   54  
5. Разходи за осигуровки   8  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   122  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   5  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   117  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   259  
В. Печалба от дейността   100  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   259  
Д. Печалба преди облагане с данъци   100  
V. Разходи за данъци   0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   100  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   100  
Всичко (Г+ V + Е):   340  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   359  
1. Приходи от лихви   13  
2. Приходи от дивиденти   0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   26  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   320  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   359  
В. Загуба от дейността   0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи   0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   359  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   0  
Всичко (Г + E):   340