Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Март 2021
 
25 Февруари 2021 13:23 2.040 0.020 (0.99%)

Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA / 4I8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2020 6/2020 3/2020 12/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   327 329 321 340 624  
1. Разходи за материали   0 2 2 2 -1  
2. Разходи за външни услуги   82 83 91 75 80  
3. Разходи за амортизации   2 3 1 1 1  
4. Разходи за възнаграждения   207 164 195 186 382  
5. Разходи за осигуровки   19 18 16 20 19  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   17 59 16 56 143  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 -2 4 40 1  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -3 2 2 38 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   3 -4 2 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   327 327 325 380 625  
В. Печалба от дейността   0 0 2 556 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   327 327 325 380 625  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 2 556 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 40  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   40  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 2 556 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 2 556 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   11 -2 2 523 380 9  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   11 -2 2 881 22 9  
1. Приходи от лихви   5 0 1 2 2  
2. Приходи от дивиденти   0 0 2 878 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   6 -2 2 20 7  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   11 -2 2 881 22 9  
В. Загуба от дейността   316 329 0 358 616  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   11 -2 2 881 22 9  
Д. Загуба преди облагане с данъци   316 329 0 358 616  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   316 329 0 358 656  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   316 329 0 358 656  
Всичко (Г + E):   11 -2 2 523 380 9