Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 5 Август 2021
 
05 Август 2021 11:57 2.900 0.120 (3.97%)

Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA / 4I8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   369 303 316 329 321  
1. Разходи за материали   1 1 1 2 2  
2. Разходи за външни услуги   87 77 70 83 91  
3. Разходи за амортизации   1 2 2 3 1  
4. Разходи за възнаграждения   249 195 207 164 195  
5. Разходи за осигуровки   17 18 19 18 16  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   14 10 17 59 16  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   -2 8 2 -2 4  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 3 -3 2 2  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -2 5 5 -4 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   367 311 318 327 325  
В. Печалба от дейността   2 844 0 0 0 2 556  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   367 311 318 327 325  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 844 0 0 0 2 556  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 844 0 0 0 2 556  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 844 0 0 0 2 556  
Всичко (Г+ V + Е):   2 958 311 11 -2 2 523  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   3 211 58 11 -2 2 881  
1. Приходи от лихви   0 1 5 0 1  
2. Приходи от дивиденти   3 227 0 0 2 878  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   14 6 6 -2 2  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -30 51  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 211 58 11 -2 2 881  
В. Загуба от дейността   0 253 307 329 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 211 58 11 -2 2 881  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 253 307 329 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 253 307 329 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 253 307 329 0  
Всичко (Г + E):   2 958 311 11 -2 2 523