Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Януари 2022
 
14 Януари 2022 15:50 3.260 0.140 (4.49%)

Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA / 4I8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   331 369 303 316 329  
1. Разходи за материали   1 1 1 1 2  
2. Разходи за външни услуги   87 87 77 70 83  
3. Разходи за амортизации   2 1 2 2 3  
4. Разходи за възнаграждения   218 249 195 207 164  
5. Разходи за осигуровки   20 17 18 19 18  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   3 14 10 17 59  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   -6 -2 8 2 -2  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -3 0 3 -3 2  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -3 -2 5 5 -4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   325 367 311 318 327  
В. Печалба от дейността   0 2 844 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   325 367 311 318 327  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 2 844 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 2 844 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 2 844 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   7 2 958 311 11 -2  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   7 3 211 58 11 -2  
1. Приходи от лихви   1 0 1 5 0  
2. Приходи от дивиденти   0 3 227 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   6 14 6 6 -2  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 -30 51  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 3 211 58 11 -2  
В. Загуба от дейността   318 0 253 307 329  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 3 211 58 11 -2  
Д. Загуба преди облагане с данъци   318 0 253 307 329  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   318 0 253 307 329  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   318 0 253 307 329  
Всичко (Г + E):   7 2 958 311 11 -2