Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
04 Юли 2022 16:23 3.580 0.080 (2.29%)

Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA / 4I8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   375 407 331 369 303  
1. Разходи за материали   5 2 1 1 1  
2. Разходи за външни услуги   100 68 87 87 77  
3. Разходи за амортизации   1 1 2 1 2  
4. Разходи за възнаграждения   243 256 218 249 195  
5. Разходи за осигуровки   18 19 20 17 18  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   8 61 3 14 10  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   7 8 -6 -2 8  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   4 4 -3 0 3  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   3 4 -3 -2 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   382 415 325 367 311  
В. Печалба от дейността   0 0 0 2 844 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   382 415 325 367 311  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 2 844 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 2 844 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 2 844 0  
Всичко (Г+ V + Е):   382 2 7 2 958 311  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   11 2 7 3 211 58  
1. Приходи от лихви   1 3 1 0 1  
2. Приходи от дивиденти   0 0 3 227  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   10 -1 6 14 6  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   - 0 0 -30 51  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   11 2 7 3 211 58  
В. Загуба от дейността   371 413 318 0 253  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   11 2 7 3 211 58  
Д. Загуба преди облагане с данъци   371 413 318 0 253  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   371 413 318 0 253  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   371 413 318 0 253  
Всичко (Г + E):   382 2 7 2 958 311