Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 7 Май 2021
 
28 Април 2021 12:45 2.720 0.020 (0.73%)

Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA / 4I8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   303 316 329 321 340  
1. Разходи за материали   1 1 2 2 2  
2. Разходи за външни услуги   77 70 83 91 75  
3. Разходи за амортизации   2 2 3 1 1  
4. Разходи за възнаграждения   195 207 164 195 186  
5. Разходи за осигуровки   18 19 18 16 20  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   10 17 59 16 56  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   8 2 -2 4 40  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   3 -3 2 2 38  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   5 5 -4 2 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   311 318 327 325 380  
В. Печалба от дейността   0 0 0 2 556 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   311 318 327 325 380  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 2 556 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 2 556 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 2 556 0  
Всичко (Г+ V + Е):   311 11 -2 2 523 380  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   58 11 -2 2 881 22  
1. Приходи от лихви   1 5 0 1 2  
2. Приходи от дивиденти   0 0 2 878  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   6 6 -2 2 20  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   51  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   58 11 -2 2 881 22  
В. Загуба от дейността   253 307 329 0 358  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   58 11 -2 2 881 22  
Д. Загуба преди облагане с данъци   253 307 329 0 358  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   253 307 329 0 358  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   253 307 329 0 358  
Всичко (Г + E):   311 11 -2 2 523 380