Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
05 Март 2024 12:29 100.000 0.000 (0.00%)

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД (BAMB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Банката извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити в левове, евро и друга чуждестранна валута, и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.(2) Банката извършва и следните търговски сделки: 1. покупка на менителници и записи на заповед; 2. сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; 3. приемане на ценности на депозит; 4. сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 5. гаранционни сделки; 6. извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; 7. покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); 8. финансов лизинг; 9. (влиза в сила и има действие след изрично одобрение от Централната банка и вписване в търговския регистър) издаване и администриране на електронни платежни инструменти по смисъла на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, без банкови платежни карти и инструменти за електронни пари; 10. сделки със: а/ финансови фючърси и опции; б/ инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти; 11. придобиване и управление на дялови участия; 12. консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие; 13. консултации относно портфейл ни инвестиции; 14. други сделки, определени от Българската народна банка ("Централната банка"). (3) Банката може да извършва други търговски сделки, извън посочените в алинея (1) и (2) от този член, само когато това е необходимо във връзка с осъществяване на банковите сделки по алинея (1) и (2) от този член или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. (4) По договореност Банката може да възлага и да изпълнява дейност от нейния предмет на други банки по предвидения от закона ред.
Борсов код: BAMBПазар: Сегмент за облигации
ISIN: BG2100022222Сектор: -
БУЛСТАТ: 121246419Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1000, р-н "Средец", ул. "Славянска" №2
Телефони02/ 96 58 345
Факс02/ 944 50 10
E-mailbacb@baefinvest.com
Сайт на компаниятаwww.bacb.bg
 
Общ брой акции 300
Номинал на 1 акция50 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 148
Ръководство Васил Симов, Изпълнителен директор
Илиан Георгиев, Изпълнителен директор
Лорета Гпигорова, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Васил Симов
Силвия Кирилова
Лорета Григорова
Илиан Георгиев
Директор за връзки с инвеститорите Пламен Петков
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.1 0.095 23.05.2023
2007 1.5 1.4 22.04.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

„СИЕСАЙЕФ” АД 61.43%
Грамърски селект мастър фънд 34.81%
 

Участия в други компании