Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022
 
(%)

Приморско клуб ЕАД (PRMC / P0C)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

P0C25 Май 2018 14:34

Общо събрание на акционерите

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; 2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.; 3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.; 4. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2017 година; 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.; 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Прикачени файлове
Пokana РОСА.pdf
Покана ТР.PDF