Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
14 Юли 2016 16:20 0.023 1.277 (98.23%)

Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / (HSTR / 6S3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSTR19 Април 2022 19:11

Общо събрание на акционерите

Покана и материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 31.05.2022 г.

Дневен ред на ОСА, насрочено за 31.05.2022 г.:
1. Приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2021 г.
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2021 г.
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор, относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2021 г.
7. Освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2021 г.
8. Избиране на способ за осребряване на имуществото на Дружеството и определяне на минимални цени, по които да се извърши осребряване на имуществото на Дружеството.
9. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
10. Разни.