Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 24 Май 2022
 
16 Май 2022 11:53 3.200 0.080 (2.44%)

Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA / 4I8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HIKA08 Октомври 2018 11:31

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

ДО Комисия за финансов надзор Българска фондова борса – София АД Инвестиционната общност Относно: Уведомление по чл.112б, ал.12 от ЗППЦК Уведомление по чл.24, ал.1 от Наредба №2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. „Индустриален капитал – холдинг“ АД Ви уведомява за приключване и резултатите от предлагане на 155 510 обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка, с номинална стойност един лев всяка, при общ размер на емисията 155 510 лева, съгласно решение на ОСА, проведено на 26.06.2018 г. за увеличаване на капитала на дружеството по чл.112, ал.3 от ЗППЦК. Резултатите от подписката са, както следва: Дата на приключване на публичното предлагане: 03.10.2018 г. Съветът на директорите на свое заседание от 05.10.2018 г. констатира приключване на подписката. Общ брой записани акции: 155 510 броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка. Сума, получена срещу записаните акции:155 510 лева. Размер на капитала след увеличението: 15 707 470 лева.

Прикачени файлове
Uvedomlenie.pdf