Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
06 Декември 2016 13:35 3.990 0.541 (15.69%)

Костенец-ХХИ АД (HHI / 4KT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HHI26 Април 2024 10:21

Общо събрание на акционерите

Свикване на редовно годишно ОСА

Съветът на директорите на „Костенец-ХХИ” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 04.06.2024 г. от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.
Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.
Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.
3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2023 г.
Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2023 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.
Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.
Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 18.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения.