Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
06 Декември 2016 13:35 3.990 0.541 (15.69%)

Костенец-ХХИ АД (HHI / 4KT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HHI21 Април 2023 08:16

Общо събрание на акционерите

Свикване на редовно годишно ОСА

Съветът на директорите на „Костенец-ХХИ” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 01.06.2023 г. от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.
2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.
3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.
Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.
6. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат
Предложение за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да преизбере за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Димова, Гергана Славейкова Георгиева.
7. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2023 г.
Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2023 г.
8. Разни.