Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 7 Юли 2020
 
03 Юли 2020 11:48 0.396 0.004 (1.00%)

Сирма Груп Холдинг АД (SKK / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   680 1 235 610 490 579  
1. Разходи за материали   22 28 13 15 11  
2. Разходи за външни услуги   159 443 198 55 156  
3. Разходи за амортизации   193 315 113 114 113  
4. Разходи за възнаграждения   279 324 274 266 278  
5. Разходи за осигуровки   32 34 30 31 33  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -25 -133 46 -23 -23  
8. Други, в т.ч.:   20 224 -64 32 11  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   77 137 89 79 91  
1. Разходи за лихви   68 43 75 67 66  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   4 10 9 4 4  
4. Други   5 84 5 8 21  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   757 1 372 699 569 670  
В. Печалба от дейността   0 403 1 963 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   757 1 372 699 569 670  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 403 1 963 0 0  
V. Разходи за данъци   0 189 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   202  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -13  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 214 1 963 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 214 1 963 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   757 1 775 2 383 569 670  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   537 1 716 2 633 475 447  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   480 1 686 2 406 376 380  
4. Други   57 30 227 99 67  
II. Приходи от финансирания   14 13 14 13 14  
в т.ч. от правителството   54 -27 27  
III. Финансови приходи   9 46 15 3 8  
1. Приходи от лихви   1 40 2 1 2  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   8 6 13 2 6  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   560 1 775 2 662 491 469  
В. Загуба от дейността   197 0 0 78 201  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   560 1 775 2 662 491 469  
Д. Загуба преди облагане с данъци   197 0 0 78 201  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   197 0 0 78 201  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   197 0 0 78 201  
Всичко (Г + E):   757 1 775 2 383 569 670