Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
17 Октомври 2019 14:31 0.685 0.000 (0.00%)

Сирма Груп Холдинг АД (SKK / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   490 579 -1 028 596 1 347  
1. Разходи за материали   15 11 26 24 20  
2. Разходи за външни услуги   55 156 1 205 454 1 518  
3. Разходи за амортизации   114 113 -6 84 82  
4. Разходи за възнаграждения   266 278 321 292 294  
5. Разходи за осигуровки   31 33 31 31 31  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 81  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -23 -23 -3 761 770 -725  
8. Други, в т.ч.:   32 11 1 156 -1 059 46  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   79 91 137 66 52  
1. Разходи за лихви   67 66 65 57 50  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   64  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   4 4 3 -8  
4. Други   8 21 5 9 10  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   569 670 -891 662 1 399  
В. Печалба от дейността   0 0 2 655 37 444  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   569 670 -891 662 1 399  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 2 655 37 444  
V. Разходи за данъци   0 0 285 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   294  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -9  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 2 370 37 444  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 2 370 37 444  
Всичко (Г+ V + Е):   569 670 1 764 699 1 588  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   475 447 1 748 679 1 759  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   376 380 1 679 612 1 688  
4. Други   99 67 69 67 71  
II. Приходи от финансирания   13 14 13 14 13  
в т.ч. от правителството   27 54 -27 27  
III. Финансови приходи   3 8 3 6 71  
1. Приходи от лихви   1 2 -1 4 3  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   2 6 4 2 68  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   491 469 1 764 699 1 843  
В. Загуба от дейността   78 201 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   491 469 1 764 699 1 843  
Д. Загуба преди облагане с данъци   78 201 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   78 201 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   78 201 0 0 0  
Всичко (Г + E):   569 670 1 764 699 1 588