Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 3 Април 2020
 
02 Април 2020 16:25 0.390 0.010 (2.63%)

Сирма Груп Холдинг АД (SKK / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 255 610 490 579 -1 028  
1. Разходи за материали   24 13 15 11 26  
2. Разходи за външни услуги   440 198 55 156 1 205  
3. Разходи за амортизации   315 113 114 113 -6  
4. Разходи за възнаграждения   324 274 266 278 321  
5. Разходи за осигуровки   33 30 31 33 31  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   46 -23 -23 -3 761  
8. Други, в т.ч.:   119 -64 32 11 1 156  
обезценка на активи   62  
провизии    
II. Финансови разходи   106 89 79 91 137  
1. Разходи за лихви   45 75 67 66 65  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   64  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   10 9 4 4 3  
4. Други   51 5 8 21 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 361 699 569 670 -891  
В. Печалба от дейността   226 1 963 0 0 2 655  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 361 699 569 670 -891  
Д. Печалба преди облагане с данъци   226 1 963 0 0 2 655  
V. Разходи за данъци   183 0 0 0 285  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   183 294  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -9  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   43 1 963 0 0 2 370  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   43 1 963 0 0 2 370  
Всичко (Г+ V + Е):   1 587 2 383 569 670 1 764  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 528 2 633 475 447 1 748  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 685 2 406 376 380 1 679  
4. Други   -157 227 99 67 69  
II. Приходи от финансирания   13 14 13 14 13  
в т.ч. от правителството   54 -27 27 54  
III. Финансови приходи   46 15 3 8 3  
1. Приходи от лихви   40 2 1 2 -1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   6 13 2 6 4  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 587 2 662 491 469 1 764  
В. Загуба от дейността   0 0 78 201 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 587 2 662 491 469 1 764  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 78 201 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 78 201 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 78 201 0  
Всичко (Г + E):   1 587 2 383 569 670 1 764