Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 28 Септември 2020
 
25 Септември 2020 15:23 5.150 0.000 (0.00%)

Софарма Трейдинг АД (SO5 / SFTRD)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   203 436 190 337 185 102 190 721 190 038  
1. Разходи за материали   1 261 1 050 1 170 1 007 1 408  
2. Разходи за външни услуги   3 579 2 977 3 229 3 145 4 394  
3. Разходи за амортизации   1 797 1 724 1 596 1 555 996  
4. Разходи за възнаграждения   6 329 6 495 6 285 5 746 5 986  
5. Разходи за осигуровки   889 881 870 834 817  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   188 450 177 071 171 590 177 608 174 453  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 131 139 362 826 1 984  
обезценка на активи   -385 385 971  
провизии    
II. Финансови разходи   946 958 893 881 851  
1. Разходи за лихви   672 823 801 732 726  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   48 13 6 10 41  
4. Други   226 122 86 139 84  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   204 382 191 295 185 995 191 602 190 889  
В. Печалба от дейността   6 547 5 229 4 025 6 457 5 495  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   204 382 191 295 185 995 191 602 190 889  
Д. Печалба преди облагане с данъци   6 547 5 229 4 025 6 457 5 495  
V. Разходи за данъци   655 523 402 646 582  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   655 523 402 646 643  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 -61  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   5 892 4 706 3 623 5 811 4 913  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   5 892 4 706 3 623 5 811 4 913  
Всичко (Г+ V + Е):   210 929 196 524 190 020 198 059 196 384  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   209 982 196 092 189 483 197 017 195 557  
1. Продукция    
2. Стоки   205 313 192 554 185 770 193 826 191 233  
3. Услуги    
4. Други   4 669 3 538 3 713 3 191 4 324  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   947 432 537 1 042 827  
1. Приходи от лихви   920 432 541 1 038 811  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   27 0 -4 4 16  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   210 929 196 524 190 020 198 059 196 384  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   210 929 196 524 190 020 198 059 196 384  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   210 929 196 524 190 020 198 059 196 384